ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน เพียง 2,900.- 

จองทัวร์ที่ 075-222-140 / www.silversoutherntour.com

กำหนดการเดินทาง 12 - 14/27  ก.พ. - มี.ค.  / 19-21 มี.ค./13 - 15  / 14 - 16  เม.ย. 53

วันแรก:  หาดใหญ่ – มาเลเซีย – SKY WAY -  เก็นติ้ง – คาสิโน

04.00 น.     ทุกท่านพร้อมกัน     จุกนัดพบ  (ตรัง)                   

05.00 น.     นำท่านเดินทางสู่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา            

07.00 น.    ถึง อ.หาดใหญ่ นำท่านเดินทางต่อสู่  ด่านจังโหลน สู่ประเทศมาเลเซียประทับตรา

                   หนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมือง สู่ประเทศมาเลเซีย

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน  (อิสระตามอัธยาศัย)

13.00 น.      จากนั้นนำท่านมุ่งสู่ “เก็นติ้งไฮแลนด์ “ ถึงยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ท่านจะได้

                   สนุกสนานกับ การนั่ง  กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆ

                    หมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น

18.00 .     นำท่านเข้าที่พัก ã  โรงแรมเฟิสต์เวิลด์  หรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง อิสระ

                   รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  หลังจากนั้นมัคคุเทศก์จะนำท่านเข้าชม สถาน

                   คาสิโน ระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ)

                  เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รู

                  เล็ต    บัตคาร่า   ฯลฯ   เป็นต้น  หรือจะเลือกเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย

                  ( ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในราคาทัวร์ )

วันที่สอง:  เก็นติ้ง สวนสนุกในร่ม  สวนสนุกกลางแจ้ง คาสิโน

07.00 .   ä บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร

                 มัคคุเทศก์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม

                 สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์

                บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัย

                 ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

12.00 .    รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านในสวนสนุก

                  เก็นติ้งฯต่อซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกัน

                  ต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า

                ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่ง

                 ฟังเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย

18.00 .   รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย หลังอาหารนำท่านเข้าบ่อนคาสิโน

                 สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคหรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ มากมาย และ

                 ร้านค้ามากมายช้อปปิ้งฯ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม:   เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ –ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯ – ปุตราจาย่า - หาดใหญ่

07.00 น.  ä บริการอาหารเช้า    ห้องอาหารของโรงแรม (2)  หลังจากนั้นนำท่านอำลา

                 ยอดเขาเก็นติ้งฯนำท่านมุ่งสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ

                 มาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่

                สวยงามตระการการตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่านชม

               จตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ

              100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชม

              พระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่

              ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่

             เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่

             สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนาส 452 .)                   

00 .              รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย  แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่าน

                    ถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝด( TWIN TOWER )เก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นมุ่งสู่

                    “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนัก

                    นายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่

                    มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่าน

                   บ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอด

                   เขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

18.00 .     ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมาย

                   ผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศถึงหาดใหญ่โดย

                   สวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

21.00 น.    ถึงจ. ตรังโดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ

+++++++++++++++++++++ สิ้นสุดรายการนำเที่ยว ++++++++++++++++++++

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้ร่วมเดินทาง

ราคาเริ่มต้นที่

อ.หาดใหญ่

ราคาเริ่มต้นที่จ. ตรัง

 

ผู้ใหญ่ ท่านละ

2,600.-

2,900.-

เด็ก 12 ขวบ

1,500.-

2,300.-

ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเพิ่มท่านละ 800 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม      

-           ค่ายานพาหนะ รถตู้ commuter  หรือรถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-           ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)

-           ค่าอาหารเช้า 2 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

-           ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ

-           ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 100,000 บาทรักษาพยาบาล 50,000 บาท

-           ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (กรณีคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีมัคคุเทศก์เดินทางไปด้วย  แต่จะมี Diver Guide  ที่นำเที่ยวด้วยและบรรยายให้ข้อมูลด้วย  บริการท่านตลอดการเดินทาง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น

-          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

-          ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ  ที่เรียกใช้บริการพิเศษ

-          ค่าอาหารบ้างมื้อที่ไม่ได้ระบุในรายการนำเที่ยว    

-          ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.43   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน