บางครั้งก็ลืมไปหมดแล้ว กับกฎจราจรต่างๆ มาทบทวนกัน


น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ ผมนำมาจากที่นี่ครับ
http://www.nonthaburitraffic.com/index.php?view=article&catid=36%3Arate&id=77%3Arate1&option=com_content&Itemid=37

อัตราค่าปรับ1
     
ข้อหาหรือฐานความผิดตามกฎหมายที่ควรทราบ

1. ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538)และการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด นั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 ก.ค. 40 และเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2540 ตามลำดับ

ลำดับ

ข้อหาหรือฐานความผิด

อัตราโทษ

อัตราตามข้อ กำหนด

1

นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสีย สุขภาพอนามัย มาใช้ในทางเดินรถ

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

2

นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ปรับ 300 บาท

3

นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควัน ละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ปรับ 500 บาท

4

นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่อธิบดี
กำหนดมาใช้ ในทางเดินรถ

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ปรับ 500 บาท

5

ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสง สว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ปรับ 200 บาท

6

ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 300 บาท

7

ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดิน รถไม่ติดธงสีแดง ไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายใน
ระยะ 150 เมตร

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ปรับ 300 บาท

8

ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตรายไม่จัดให้มีป้าย
แสดงถึงวัตถุ ที่บรรทุก

จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปรับ 300 บาท

9

ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจาก รถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

10

ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏ ในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ปรับ 300 บาท

11

ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ปรับ 300 บาท

12

ไม่หยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ปรับ 300 บาท

ลำดับ

ข้อหาหรือฐานความผิด

อัตราโทษ

อัตราตามข้อ กำหนด

13

ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่

แสดงให้ปรากฏด้วยมือ

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ปรับ 300 บาท

14

ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ปรับ 300 บาท

15

ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร

ที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ

จำคุกไม่เกิน 1 เดือน

หรือปรับไม่เกิน 2,000

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-

16

ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทาง

เดินรถที่มีสวนกันได้

ปรับตั้งแต่ 200-500

บาท

ปรับ 200 บาท

17

ไม่ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสารรถจักรยานยนต์

ที่มีความเร็วช้าในช่องเดินรถซ้ายสุด ในทางเดินรถที่แบ่ง

ช่องเดินรถไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป

ปรับตั้งแต่ 400-1,000

บาท

-

18

เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ

ปรับตั้งแต่ 400-1,000

บาท

ปรับ 400 บาท

19

ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

20

ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-

21

ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

ปรับตั้งแต่ 400 –

1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

22

ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร (เว้นแต่รถเข็น
สำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ)

ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

23

ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

24

ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้

ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

25

ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยก

ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

26

ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดย
ไม่ให้
สัญญาณมือหรือแขน หรือสัญญาณไฟ

ปรับไม่เกิน

1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

27

กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจร

ปรับตั้งแต่ 200-

500 บาท

ปรับ 200 บาท

ลำดับ

ข้อหาหรือฐานความผิด

อัตราโทษ

อัตราตามข้อ กำหนด

28

กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

29

กลับรถที่ทางร่วมทางแยก(เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้

กลับรถได้)

ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท

ปรับ 400 บาท

30

หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร

ที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

31

ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

32

จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่าง

เกินกว่า 25 ซม.

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

33

หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

34

หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรือทางเดินรถ

โดยไม่มีเหตุผลสมควร

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

35

จอดรถบนทางเท้า

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

36

จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

37

จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตร

จากทางร่วมทางแยก

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

38

จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

39

จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถ

ประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

40

จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

42

ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับ รถ มิให้เคลื่อนย้าย

จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน 5,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-

ลำดับ

ข้อหาหรือฐานความผิด

อัตราโทษ

อัตราตามข้อ กำหนด

43

จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอดนั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

ปรับตั้งแต่ 200 - 500บาท

ปรับ 200 บาท

44

ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด

ปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท

ปรับ 400 บาท

45

ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทาง แยกทีหลัง

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

46

ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สิน
ของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ เคียง ทันที.

จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-

47

ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (เว้นแต่ กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร)

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ปรับ 300 บาท

48

ไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางเมื่อทางนั้น มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ

ปรับไม่เกิน 200 บาท

ปรับ 100 บาท

49

เดินข้ามทางนอกทางข้าม เมื่อมีทางข้ามอยู่ภายในระยะ100 เมตร

ปรับไม่เกิน 200 บาท

ปรับ 100 บาท

50

ขี่ จูงไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง
การจราจร และไม่มีผู้ควบคุม
เพียงพอ

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

51

วาง ตั้ง ยื่น หรือ แขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร โดยไม่ได้รับอนุญาต

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

52

ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศรีษะตามประเพณีนิยม

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

53

โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศรีษะตามประเพณีนิยม

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

54

ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน 2 คน

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับ 200 บาท

55
เป็นผู้ขับรถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกคนโดยสารรถโรงเรียน รถแท็กซี่ ยินยอมให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลง รถยนต์ในขณะที่รถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟ หรือหยุดเพราะติดการจราจร ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
56
ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง50 เมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
57
กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
58
ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือ
ประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอด
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

 

 http://www.nonthaburitraffic.com/index.php?view=article&catid=36%3Arate&id=78%3Arate2&option=com_content&Itemid=37

อัตราค่าปรับ2      

2. ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2537)

ลำดับ

ข้อหาหรือฐานความผิด

อัตราโทษ

1

ใช้รถไม่จดทะเบียน

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

2

ใช้รถไม่เสียภาษีประจำปีภายในเขตกำหนด

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

3

ใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษี

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

4

ใช้รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

5

ใช้รถที่มีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

6

เปลี่ยนแปลงสีของรถผิดจากที่จดทะเบียนไว้

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

7

เปลี่ยนปลงตัวรถหรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดจากไปที่ จดทะเบียน

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

8

ขับรถยนตร์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (รถป้ายแดง) ระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น เวลากลางคืน) โดยไม่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

9

ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถ

จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

10

ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถที่จะแสดงได้ทันที (เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถตาม)

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

11

ขับรถไม่มีสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถที่จะแสดงได้ทันที

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

12

ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตน

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

13

รับจ้างรถบรรทุกคนโดยสาร โดยใช้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกิน 7 คน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

14

ขับรถระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

15

ใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้สำหรับรถคันหนึ่งกับรถ อีกคันหนึ่ง

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท


ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2537)

ลำดับ

ข้อหาหรือฐานความผิด

อัตราโทษ

1

ประกอบการขนส่งประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2

ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3

ประกอบการขนส่งด้วยรถขนาดเล็กโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4

ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้รถผิดประเภท

จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจำนวนรถที่ต้องการใช้ใน การประกอบการขนส่ง ตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบ การขนส่ง

ปรับตามจำนวนรถที่ขาด คันละไม่เกิน

5,000 บาท ต่อหนึ่งวัน จนกว่าปฏิบัติให้

ถูกต้อง

7

เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถ และเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏ ประจำรถทุกคัน

ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

8

เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง


 


โดย.. ช้างเผือก 58.147.52.204   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

22 ธ.ค.2552  เวลา 16:17 น.
โดย.. ช้างเผือก 58.147.52.204  

เครื่องหมายจราจร

http://www.nonthaburitraffic.com/index.php?view=article&catid=35%3Aroad-sign&id=75%3Aarrow-symbol&option=com_content&Itemid=37

เครื่องหมายลูกศรบนพื้น      
  หมายความว่า
1.ลูกศรตรงไป
ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไป ห้ามขับเลี้ยวซ้าย หรือขวา
2.ลูกศรเลี้ยวซ้าย
ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับเลี้ยวซ้าย ห้ามขับตรงไปหรือ
3.ลูกศรเลี้ยวขวา
ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับเลี้ยวขวา ห้ามขับตรงไปหรือเลี้ยว
4.ลูกศรเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวา
ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องเลี้ยวขับซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามขับตรงไป
5.ลูกศรตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย
ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย ห้ามขับเลี้ยวไปทางขวา
6.ลูกศรตรงไป หรือเลี้ยวขวา
ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามขับเลี้ยวไปทางซ้าย
7.ลูกศรตรงไปและเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา
ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
8.ลูกศรเลี้ยวกลับ
ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องกลับรถไปใช้ช่องทางในทิศทางจราจรตรงข้าม
ห้ามขับตรง หรือเลี้ยวซ้าย (ต้องดูความปลอดภัยในรถที่สวนมาทางจราจรตรงข้ามเมื่อปลอดภัยจึงกลับรถได้)
เครื่องหมายบนพื้นทาง      
  หมายความว่า
1.เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ (เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร)
ให้ขับรถในด้านซ้าย เลี้ยวขวาหรือแซงหน้ารถคันอื่นได้เมื่อ
2.เส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือน (เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 100 เซนติเมตร)
ให้ทราบว่าจะถึงเขตทางข้าม แยก เขตห้ามแซง เว้นแต่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ หรือกลับรถ ขับข้ามเส้นได้แต่ต้องระวังเป็นพิเศษ
(สังเกตุดูจะเห็นว่าเส้นจะยาวกว่า เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ
3.เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง (เส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร )
ห้ามแซงหรือขับรถผ่านคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
4.เส้นแบ่งทิศทางจราจร คู่  (เส้นประคู่เส้นทึบ)"เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ขนานไปกับเส้นประสีขาวขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร เส้นทั้งสองมีระยะห่างกัน 15 เซนติเมตร"
รถทางเส้นประอาจข้ามหรือแซงได้เมื่อปลอดภัย
5.เส้นแบ่งทิศทางจราจร คู่  (เส้นทึบคู่เส้นประ)"เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ขนานไปกับเส้นประสีขาวขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร เส้นทั้งสองมีระยะห่างกัน 15 เซนติเมตร"
รถทางเส้นทึบห้ามแซง ขับรถผ่าน หรือคร่อมเส้นโดยเด็ด
6.เส้นแบ่งทิศทางจราจร ห้ามแซงคู่  (เส้นทึบคู่)(เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ขนานกันมีระยะห่างระหว่างเส้น 15 เซนติเมตร)
ห้ามขับรถผ่าน ขับรถคร่อมเส้น ห้ามแซงโดยเด็ดขาดทั้งสองทิศทาง
7.เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ (เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 300 เซนติเมตร )
ให้ขับรถในช่องเดินรถ ห้ามขับคร่อมเส้นหรือทับเส้น เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถหรือกลับรถ
8.เครื่องหมาย "เส้นแบ่งช่องเดินรถเตือน" หมายความว่า เส้นแบ่งช่องเดินรถประเภทเตือนเป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 100 เซนติเมตร แสดงให้ทราบว่าใกล้จะถึงเส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง ห้ามขับคร่อมเส้นช่องเดินรถ เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถ
9.เส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง (เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร)
ห้ามแซงโดยเด็ดขาด ห้ามขัลรถผ่านหรือคร่อมเส้น หรือกลับรถ
10.เส้นขอบทาง (เส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 60 เซนติเมตร)
ให้ขับรถในช่องทางจราจรด้านขวาของเส้น
11.เส้นแบ่งเดินรถประจำทาง (เส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร)
รถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายของเส้นนี้ รถประเภทอื่นห้ามขับผ่านเข้าไปในช่องนี้

12.เส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจำทาง
ให้รถประจำทางหรือรถที่กำหนดวิ่งในช่องทางได้ทั้ง 2 ช่อง ทั้งซ้ายและขวาของเส้นนี้
13.เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้ (เส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 30 เซนติเมตร)
รถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ใช่ช่องเดินรถทางด้านซ้าย ของเส้นนี้ รถประเภทอื่นให้ขับผ่านได้กรณีจะเข้าออกจากซอยหรือเลี้ยว
14.จุดเริ่มต้นช่องเดินรถประจำทาง
รถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางหลังจุดนี้ รถประเภทอื่นห้ามขับเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางหลังจุดนี้

15.เส้นแนวหยุด (เส้นขวางถนน เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร)
ให้ผู้ขับรถหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้งเพื่อดูจังหวะรถว่างหรือรอให้คนข้าม ในทางข้ามข้างหน้าผ่านไปก่อนเมื่อปลอดภัยจึงขับรถผ่านไป
16.เส้นให้ทาง (เส้นขวางถนน เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 30 เซนติเมตร)
เป็นเส้นประสีขาวข้ามถนนให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง แล้วดูให้รถอื่นที่ออกจากทางร่วม หรือคนเดินเท้าในทางข้ามที่ขวางหน้าผ่านไปก่อน เห็นปลอดภัยแล้วจึงขับรถผ่านไป
17.เส้นทะแยงสำหรับทางแยก (เป็นเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ลากทแยงตัดกันทำมุม 45 องศา ห่างกัน 200 เซนติเมตร ภายในกรองเส้นทึบสีเหลือง ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร )
เป็นเส้นทึบสีเหลืองลากทะแยงมุม ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทะแยงนี้

 


 ความคิดเห็นที่ 2

22 ธ.ค.2552  เวลา 16:21 น.
โดย.. ช้างเผือก 58.147.52.204  

เนื่องจากรูปไม่ขึ้น ท่านใดต้องการอ่านความรู้เพิ่มก็เชิญที่นี่นะครับผม

http://www.nonthaburitraffic.com/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=37


 ความคิดเห็นที่ 3

28 ธ.ค.2552  เวลา 06:21 น.
โดย.. Nong 119.31.51.181  
เป็นกระทู้ที่มีประโยชน์มากๆ ครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ที่เอามาฝากครับ 

 ความคิดเห็นที่ 4

26 ม.ค.2553  เวลา 14:55 น.
โดย.. คนบายใจ 118.173.233.214  

  ขอบคุณน่ะค่ะ ดีจัง เพิ่งรู้น่ะเนี่ย    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน