เปิดรับสมัคร...ปริญญาโท (ภาคค่ำ)


ปริญญาโท.., ป.โท, ศึกษาต่อปริญญาโท, เรียนต่อปริญญาโท

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เปิดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

เปิดรับสมัคร...ปริญญาโท   (ภาคค่ำ)

           หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)

·       สาขาวิชาการบริหารทั่วไป รุ่นที่ 5 (General Administration Program)

   หลักสูตร 2 ปี  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

   หลักสูตร 1 ปี  ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร นอ./นปส./เสธ.ทบ/เสธ.ทร./วทร./นพส

                           (เสียค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ)

ภาคค่ำ  เรียนเฉพาะ วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ระหว่างเวลา 18.00 น.-21.00 น.

เปิดรับสมัครทุกวัน   (วันจันทร์ – วันอาทิตย์)  หมดเขตรับสมัคร  วันที่ 30 ตุลาคม 2552

รอบที่ 1 : สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่  26   กันยายน  2552    เวลา 09.00 น.-12.00 น.

รอบที่ 2 : สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่    31  ตุลาคม    2552     เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

รอบที่ 3 :  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2552     เวลา 09.00 -12.00 น.

    (สมัครด่วน!  รับจำนวนจำกัด)       เปิดรับสมัครเพียง ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน  1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาผลการเรียน                4. สำเนาใบปริญญาบัตร  5. รูป 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป   6. ค่าสมัครสอบ 700 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  แบ่งชำระรวม 4 ครั้ง ๆ ละ 40,000 บาท (ทุก ๆ 6 เดือน)

ระบบเหมาจ่าย ไม่บานปลาย  มีสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

·       ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา

·       ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอนทุกรายวิชา ตลอดหลักสูตร

·       ค่าบริการ Internet การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าบริการห้องสมุด

·       พร้อมการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

·       เสื้อสูทพิธีการ

·       การจัดงานปฐมนิเทศ และ งานปัจฉิมนิเทศ งานรดน้ำขอพร งานไหว้ครู  อื่น ๆ ฯลฯ

·       มีคณาจารย์ประจำให้คำปรึกษา และระบบติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

เรียนที่ : ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์ อาคารเสรีเซ็นเตอร์  ชั้น 3 ในพื้นที่ 1,400 ตรม. พร้อม

ห้องสมุดและห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ถ.ศรีนครินทร์  พร้อมอาคารจอดรถยนต์ 1,400 คันในร่มตลอดทั้งวัน  ดูรายละเอียดหลักสูตร www.gspa-buu.netโทรศัพท์: 02-325-9068-9,                      Hotline: 0-81-915-2566

*** พัฒนาตน พัฒนางาน ประสบการณ์กว้างไกล***

 


โดย.. yayajung 58.10.146.125   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน