ประชาสัมพันธ์โครงการ 2BKMUTT


kmutt.com

โครงการ 2B-KMUTT

 • หลักการและเหตุผล

  โครงการ 2B-KMUTT เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ม. 4 , ม.5 , ปวช.1 และ ปวช.2 ได้เข้ามาทำวิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นนักคิดค้นให้กับยุวชนในการเตรียมความพร้อมและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย รวมไปถึงได้เข้ามาเรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

 • วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย การปั้นประดิษฐ์ นักออกแบบ และนวัตกรรมในระหว่างปิดภาค

  3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และนวัตกรรม

  4. เพื่อสร้างนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

 • ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

  ประมาณ 4 สัปดาห์ ระหว่างช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553

 • วิธีการรับสมัคร

  โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 7 จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552 เวลา 17.00 น. ทาง website http://www.2bmember.kmutt.ac.th/ โดยกรอกข้อมูลการสมัครและตรวจความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร แล้วรวบรวมเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานมาที่

  ส่วนคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  ทางมหาวิทยาลัยจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับ

รายละเอียดอื่น ๆ สามารถดูได้ที่ www.kmutt.ac.th/2bkmutt
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่   http://www.kmutt.ac.th/2bkmutt/webboard/index.php

โดย.. ยุ้ยเด็กตรัง 203.144.240.229   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน