เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำคณะกรรมการ จัดงานวันแม่แห่งชาติ เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๓๙ จำนวน ๒ ล้านบาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิศิลปาชีพ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเงินจำนวน ๒ ล้านบาท คืนให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ และได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งเป็นกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน และผู้ประสบความ ทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤตโดยขอให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ ช่วยเป็นแกนกลางจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ตกทุกข์ได้ยาก เพราะอาหารมื้อกลางวัน ถือเป็นมื้อสำคัญที่คนเราต้องใช้พลังงานกันมาก หากทุกคนมีความอิ่ม ไม่ต้องหิวโหยอาหาร ก็จะมีกำลังใจต่อสู้ชีวิต เป็นการช่วยลดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมไปได้ทางหนึ่ง


          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ ได้น้อมเกล้า ฯ รับพระราชเสาวนีย์และพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มาดำเนินการ โดยจัดตั้งเป็นโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ตกงานและผู้ตกทุกข์ ได้ยาก รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยจัดให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน และผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวมทั้งครอบครัว ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป ณ บริเวณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ

          สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวณีย์มาดำเนินการโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไพ้พระราชทานเงินเพิ่มเติมให้อีกหลายครั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ล้านบาท และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานข้าวสาร อาหารแห้ง และผลไม้ มอบให้แก่โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อนำไปเลี้ยงผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นประจำ นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและ เครื่องอุปโภคบริโภคสมทบด้วย


     จำนวนผู้มารับประทานอาหาร โดยแยกประเภทและรวมจำนวนผู้มารับบริการ ดังนี้.-
 นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๘ ปีเศษ โดยมีผู้ตกงานและผู้ตกทุกข์ได้ยากที่มารับบริการ อาหารกลางวันถึงวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐
รวมจำนวน ๖๘๕,๓๖๙  คน โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้
เป็นชาย                         ๔๗๕,๙๐๑    คน
หญิง                             ๑๘๑,๐๘๒    คน
เด็ก                                  ๒๘,๓๘๖    คน


          การจัดบริการอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ตกงานและตกทุกข์ได้ยาก รวมทั้งครอบครัวเป็นการช่วยบรรเทาความอดอยาก เดือดร้อนของประชาชน เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ และเป็นกำลังใจช่วยให้บุคคลดังกล่าว ได้มีความพยายามที่จะหางานทำหรือประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อไป
          ผู้มารับบริจาคจำนวนมิใช่น้อย เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ว่า จะไม่ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์อีกต่อไป เป็นผลให้เกิดสันติสุขในสังคม


โดย.. roybin 124.121.246.90   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

10 ธ.ค.2551  เวลา 13:44 น.
โดย.. กองกำลังสุรศ 125.26.165.132  

ทรงยึดหลักศาสนา  ทรงศึกษาสรรพวิทยา  ทรงนำมาปฏิบัติ  ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม  ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ  ทรงสละหยาดพระเสโท  เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก  ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )


 ความคิดเห็นที่ 2

11 ธ.ค.2551  เวลา 10:07 น.
โดย.. กองกำลังสุรศ 125.26.164.170  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

ทรงยึดหลักศาสนา  ทรงศึกษาสรรพวิทยา  ทรงนำมาปฏิบัติ  ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม  ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ  ทรงสละหยาดพระเสโท  เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก  ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น  จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน