สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่สนใจอยากรับราชการทหาร


กองทัพบกรับสมัครชาย-หญิง จบปริญญาตรี-โท เป็นนายทหารสัญญาบัตร ๘๖ อัตรา

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งชายและหญิง เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒  
จำนวน ๘๖ อัตรา ดังนี้

ด้านวิจัย   คุณวุฒิสาขาวิชาเคมี    ๒  อัตรา           ด้านกฎหมาย    ๓  อัตรา

ด้านภาษาพม่าและภาษามลายู    ๔  อัตรา            ด้านสถิติ    ๑   อัตรา

ด้านการเงินการบัญชี    ๑๘  อัตรา                       ด้านการเกษตรศาสตร์    ๑  อัตรา 

ด้านอนุศาสน์     ๑๙ อัตรา                                    ด้านบรรณารักษ์     ๒  อัตรา

ด้านสายงานการแพทย์   ๒๑  อัตรา   (แยกเป็น เภสัชกร ๓ อัตรา, เทคนิคการแพทย์ ๕ อัตรา, ทันตแพทย์  ๒ อัตรา, รังสีเทคนิค  ๒ อัตรา, กายภาพบำบัด  ๑ อัตรา, การโภชนา  ๒ อัตรา, สังคมสงเคราะห์  ๓ อัตรา, สัตวแพทย์  ๓ อัตรา)

ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์     ๘   อัตรา

ด้านการศึกษา    ๗ อัตรา (แยกเป็น สาขาเคมีและจิตวิทยา ๒ อัตรา, ด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ ๑ อัตรา, วิศวกรรมศาสตร์  ๑ อัตรา, เคมี  ๑ อัตรา, สาขาชีวเคมีและจุลชีววิทยา ๒ อัตรา)

            เปิดจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่ ๑๘ พ.ย. – ๑ ธ.ค.๕๑ และรับสมัครระหว่าง ๒๕ พ.ย. – ๑ ธ.ค.๕๑ รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต  กทม.  โทร.๐ – ๒๒๙๗ - ๖๑๘๖    หรือที่เว็บไซต์   www.atc-rta.com


โดย.. เด็กเภสัช 210.203.169.235   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน