.
โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน(ถนนกันตังเคยทำ)

             

โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน(ถนนกันตังเคยทำ)


เนื้อความด้านล่างผมคัดลอกมาจากกระดาษซึ่งทางเทศบาลทำครับ


ที่ ตง 52006/3861               (ตราครุฑ)    สำนักงานเทศบาลนครตรัง
                                                         ถนนวิเศษกุล  ตง  92000

                                      20 ตุลาคม 2551
เรื่อง  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน

เรียน   เจ้าของอาคารบ้านเลขที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
                    จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2551
                    จำนวน 1 ชุด

                        ด้วยเทศบาลนครตรังจะดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน โดย
ปรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินตลอดสาย  ก่อสร้างรางไฟฟ้าแรงต่ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าเป็นบล็อกคอนกรีต  ซ่อมแซมผิวจราจร และปรับปรุงรางระบายน้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครตรังให้มีความคล่องตัว  ก่อให้เกิด
ความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และปรับปรุงทัศนียภาพให้สวย
งาม ในการนี้เทศบาลนครตรังจึงได้ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัด
ทำโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2551 เวลา 16.00 น. ณ อาคาร
อเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


                        ฉะนั้น  จึงขอเชิญท่านในฐานะประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองให้
มีความสวยงามน่าอยู่และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ทัดเทียมกับเมืองท่องเที่ยวอื่น  ได้ไปร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

                        เทศบาลนครตรังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

                                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                                       

                                                                                    (ลายมือชื่อ)
                                                                                    (นายชาลี กางอิ่ม)

                                                                                    นายกเทศมนตรีนครตรัง

สำนักการช่าง
โทร. 0-7521-0783
โทรสาร 0-7521-1493
                                    ประกาศเทศบาลนครตรัง

                        เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำโครงการ
                                    ปรับภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน
                                   

                                    ------------------------------

                        ด้วยเทศบาลนครตรังจะดำเนินการจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน ดังนี้
                        -    ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำเป็นเคเบิลใต้ดินตลอดสาย
                        -    ก่อสร้างรางสายไฟฟ้าแรงต่ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
                        -    ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าเป็นบล็อกคอนกรีต
                        -    ซ่อมแซมผิวจราจร
                        -    ปรับปรุงรางระบายน้ำ
ซึ่งโครงการดังกล่าวอาจมีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ข้อ 5
 “ ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล  ตามข้อ 7 ให้ประชาชนทราบ  และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
”

                                ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.248  เทศบาลนครตรังจึงประกาศกำหนดวันรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำ
โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน  ในวันที่   29  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2551   เวลา  16.00 น.
  อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

                        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                            ประกาศ ณ  วันที่  13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

                                                                        ( ลายมือชื่อ   )

                                                                        (นายชาลี กางอิ่ม)
                                                                        นายกเทศมนตรีนครตรัง

หน้า 2

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน

1. เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์

            1.1  เหตุผลความจำเป็น

            ด้วยถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครตรัง  เป็นถนนสายเก่าดั้งเดิมที่เชื่อมต่อระหว่าง
ย่านธุรกิจ  ที่อยู่อาศัยหนาแน่น และบริเวณที่ทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ
หรือลานคนเมือง  ในขณะที่การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังมีแนวโน้มของการขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม
ลำดับ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ได้เริ่มให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
ตรังมากขึ้นเนื่องจากจังหวัดตรังมีทั้งชายทะเล  เกาะแก่งต่างๆ ที่สวยงาม มีน้ำตกที่ยังมีสภาพเป็น
ป่าไม้สมบูรณ์และสวยงาม  เป็นที่ดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสตูล เข้ามาเยี่ยมชม

            แต่ถนนสายหลักอย่างราชดำเนิน ถนนวิเศษกุล ถนนพัทลุง ปัจจุบันสภาพถนนชำรุด ไม่มี
ความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นทางเท้า ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ ที่อยู่เหนือผิวจราจรดูไม่เป็นระเบียบ
อีกทั้งทางเท้าของเดิมอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมาก ยากแก่การบำรุงรักษา ก่อให้เกิด
ปัญหาความไม่สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา

                เทศบาลนครตรัง  ได้จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์สายหลักภายในเขตเทศบาลนครตรังเป็น
โครงการนำร่องมาแล้ว จำนวน 2 สาย คือ ถนนพระราม 6 และถนนกันตัง  ซึ่งถนนราชดำเนินเป็น
ถนนสายหลักเชื่อมต่อเนื่องกับถนนสองสายดังกล่าว

            ฉะนั้น  เพื่อให้การดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ของเมืองสามารถแก้ไขปัญหาการจราจร
ปัญหาเสาไฟฟ้าในผิวจราจร  ตลอดจนสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและไม่ปลอดภัย  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งที่อาศัยในเขตเทศบาล
และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดตรัง  เทศบาลนครตรังจึงได้จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ถนน
ราชดำเนิน  โดยจะทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ  เป็นระบบ
เคเบิลใต้ดิน  และปรับภูมิทัศน์สองข้างทางไปพร้อมกัน

 

1.2 วัตถุประสงค์
                        1.2.1  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรของถนนสายหลักภานในเขตเทศบาลให้มี
                                ความคล่องตัว ก่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
                        1.2.2  เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำจากถนนและอาคารบ้านเรือน
                        1.2.3  เพื่อปรับปรุงทัศนีภาพถนนราชดำเนิน ต่อเนื่องกับถนนพระราม 6 และ
                                  ถนนกันตัง
                                                                                               
                                                                                    หน้า 3

2.  สาระสำคัญของโครงการ
            โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน  มีสาระของโครงการดังนี้
            2.1   ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำเป็นเคเบิดใต้ดิน
            2.2   ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าเป็นบล็อกคอนกรีต
            2.3   ปรับปรุงรางระบายน้ำ
            2.4  ซ่อมแซมผิดจราจร
            2.5  ก่อสร้างรางสายไฟฟ้าแรงต่ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.  ผู้ดำเนินการ
            เทศบาลนครตรัง

4.  สถานที่ดำเนินการ
            บริเวณถนนราชดำเนินตลอดสาย และบริเวณถนนวิเศษกุลบางส่วน

5.  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
            5.1  ขั้นตอนในการดำเนินการ
                        - ปรับปรุงทางเท้า
, รางระบายน้ำ  และก่อสร้างรางสายไฟไปพร้อมกัน
                       - ขุดวางเคเบิลแรงสูง, ขุดบ่อพักสายเคเบิล
                       -  ร้อยท่อสายเคเบิล
                       -  ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร

            5.2  ระยะเวลาดำเนินการ    300  วัน

6.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
                       -  สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาน้ำท่วมขัดได้ดียิ่งขึ้น
                       -  ปรับปรุงทัศนียภาพของถนนราชดำเนินให้เป็นถนนตัวอย่าง
                       -  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังอีกทางหนึ่ง

7.  ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัย
                       อาจเกิดปัญหาความไม่สะดวกสบายในการใช้เส้นทางถนนราชดำเนินใน
ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

8.  ประมาณการค่าใช้จ่าย
                       งบประมาณตั้งไว้   41,994,000 บาท  (สี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


โดย.. ช้างเผือก 58.136.151.10   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

24 ต.ค.2551  เวลา 22:42 น.
โดย.. ช้างเผือก 58.136.151.10  

จุดประสงค์ที่นำมาโพสท์ ก็เพราะต้องการให้ประชาชนทุกคนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ และผู้ได้รับผลกระทบซึ่ง
เกิดจากการทำโครงการนี้ ได้เรียกข้อมูลจากหน่วยงาน  ( สำนักการช่าง) และร่วมแสดงความคิดเห็น
ว่า โครงการทำแล้ว แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ทำได้ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับที่ทางเทศบาลแจ้งเสนอไว้จริงหรือไม่

- การทำโครงการทำให้ปัญหาการจราจรถูกแก้ได้จริงหรือไม่

- การทำโครงการจะทำให้ทางเท้าถูกลดขนาดเหลือเท่าใดเพียงพอต่อการใช้งานจริงหรือไม่

- การทำโครงการเพื่อขยายช่องจราจรเพื่อเป็นที่จอดรถ หรือเปล่า แล้วจะแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างไร

- หลังทำโครงการเสร็จแล้ว สายไฟต่างๆยังจะระโยงระยางพาดหน้าบ้านอีกหรือไม่
สายโทรศัพท์ซึ่งพาดหน้าบ้าน จะยังมีให้เห็นอีกหรือไม่

- ทางเท้าที่มีขนาดเหมาะสมกับชุมชนการค้า และตลาดควรจะลดเหลือเท่าใด

-  ทิศทางการท่องเทียวซึ่งอ้างว่า เป็นการดีงดูดการท่องเที่ยว จะต้องมีความกว้างของทางเท้ามากถึง
ระดับใดถึงจะเดินสะดวก  ปัจจุบันกว้างพอดีแล้ว หรือว่า จะตัดออกไปอีก 2-3 เมตร(ปกติทางเท้ากว้างสุด
ประมาณ 4 เมตร)

-ปัญหาน้ำท่วมขัง ต้องแก้ด้วยวิธีนี้หรือ และสาเหตุเกิดจาดสิ่งใดแน่

-สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาจริงหรือไม่ ส่งผลใดบ้างต่อคุณภาพชีวิต
และส่งผลต่อการท่องเที่ยวจริงหรือไม่ (นักท่องเที่ยวสนใจสายไฟเสาไฟ ว่ามีหรือไม่
ถึงสนใจมาเดินท่องเที่ยวในตลาด)

-สายไฟฟ้า(แรงต่ำส่งเข้าแต่ละบ้านอยู่บริเวณเนื้อทางเท้าหน้าบ้าน) อยู่ในสภาพไร้ระเบียบนั้นเกิดจาก
วิธีการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ เมื่อทำโครงการแล้วสายไฟฟ้าเหล่านี้จะหายไปเลยหรือ
แล้วจะเป็นระเบียบเรียบร้อยได้จริงหรือ

-สายโทรศัพท์ที่วางพาดสายปัจจุบันที่เกิดสภาวะไม่น่าดู ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น
เกิดมาจากสาเหตุใด เกิดจากวิธีทำงานหรือ หรือมาจากความไร้ระเบียบของเจ้าหน้าที่
ทำงาน ไม่สนใจทำให้เรียบร้อย เมื่อทำโครงการแล้วจะดูดีได้จริงหรือไม่

- ทางเท้าที่กล่าวว่า ของเดิมอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมาก ยากแก่การบำรุงรักษา
ก่อปัญหาความไม่สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา   นั้นจริงหรือไม่ สาเหตุซึ่ง
ทำให้เกิดนั้นมาจาก กระบวนการใด เท่าที่เห็นเกิดจากมีการวางท่อประปาแล้วทำงาน
เสร็จก็ไม่ทำให้เรียบร้อยใช่หรือไม่ สภาพจริงๆเป็นเช่นไรได้โปรดสังเกตจริง
ด้วยเถอะครับว่า ทรุดโทรมจริงหรือไม่

- การก่อสร้างรางสายไฟจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ แล้วสายไฟฟ้ายังพาดอยู่บนทางเท้าอีกหรือไม่
แก้ปัญหาภูมิทัศน์ได้จริงหรือ

- บ่อพักสายเคเบิลแรงสูง สร้างแล้วบำรุงรักษายากหรือไม่ และแบบที่จะสร้างสามารถรองรับ
การเพิ่มขยายในอนาคตได้เป็นเวลากี่ปี จำเป็นหรือไม่ที่ต้องขุดในอนาคตอีก หรือทำแล้วสามารถ
ใช้ได้ต่อไปอีกนาน รองรับระบบไฟฟ้าได้ดีในอนาคตเป็นเวลากี่ปี
- การบำรุงรักษาเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งภาคใต้ ฝนตกเกือบ 8 เดือน
-สภาพผิดจราจร ณ ปัจจุบัน ทรุดโทรมหรือไม่ ได้รับการดูแลจากหน่วยงานตลอดเวลา
ที่ทำมา บำรุงรักษาต่อเนื่องเพียงใด ทำการปรับปรุงบ้างหรือไม่ หรือทิ้งช่วงไม่บำรุงมานานแล้ว

-ปริมาณรถซึ่งใช้ผ่านถนนราชดำเนินแต่ละวัน เมื่อทำโครงการแล้วจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่
หรือปัญหามาจากจุดอื่นแต่ส่งผลมาถึงถนนราชดำเนินกันแน่ เช่น เวลารถไฟเข้าสถานีตอนเช้า
แปดโมง และ 10 โมง และตอนรถไฟออกช่วง 13.30 น. และ 17.00 น.
รวมทั้งการจัดการจราจร รถซึ่งใช้ถนนราชดำเนินไปรับบุตรหลานที่โรงเรียนบูรณะรำลึก
ในช่วงเช้าที่ฝนตก และช่วงเย็นซึ่งฝนตก ส่งผลต่อถนนราชดำเนินอย่างมาก
ปัญหาการไร้การจัดระเบียบทางแยกจำนวน 5-6 แยกซึ่งอยู่จุดเดียวกันคือ ถนนท่ากลาง
ตัดกับรางรถไฟ และใกล้เคียง ได้จัดการทำหรือยัง วิธีง่ายๆคือ ห้ามรถทุกประเภทซึ่ง
มาจากทางแยกใดก็ตามเลี้ยวขวา เท่านี้ก็หมดปัญหารถติดแล้ว แต่ก็ไม่มีการลงมือทำ
และคิดจะทำให้หมดปัญหา

              ปัญหามีให้แก้และร่วมกันแก้ครับ ปัญหาบางปัญหาไม่ต้องขี่ช้างก็แก้ได้
ไม่ต้องเสียเงิน เสียทองมากมายก็แก้ได้  ปัญหาจะไม่เกิดถ้าวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างบำรุงรักษา และทำงานอย่างมีระเบียบ (ปัญหาสายไฟฟ้ารุงรัง ปัญหาสายไฟฟ้ารุงรัง)
ปัญหาทางเท้าถูกการทำงานวางท่อน้ำประปากลบปิดอย่างไม่เรียบร้อยเมื่อทำงานเสร็จ)

              นักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยว หาดทรายที่สะอาด อาหารที่สะอาด และอากาศที่สดชื่น
ใช้หรือไม่ นักท่องเที่ยวใช้เวลาส่วนใหญ่ในเมืองในตลาด หรือต้องการไปนอนชายหาด ไปนอน
เกาะเก็บเกี่ยวบรรยากาศไร้ขยะบนชายหาดใช่หรือไม่ ฉะนั้นการดึงดูดการท่องเที่ยวนั้น
ควรจะมุ่งไปสู่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติให้สะอาด บริสุทธิ์ และมีความเป็นคุณค่าทางธรรมชาติ
ที่มีคุณค่าแบบยั้งยืน ดีกว่าไหม เพราะธรรมชาติอันน่าห่วงแหนถูก ขยะและมลภาวะอื่นๆรบกวน
อยู่ขณะนี้ มาแก้ปัญหาเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าบนถนนราชดำเนิน มันดึงดูดนักท่องเที่ยวมา
ชื่นชมธรรมชาติหรือ หรือมาเดินดูสายไฟว่า เป็นอย่างไรหรือ


 ความคิดเห็นที่ 2

25 ต.ค.2551  เวลา 00:14 น.
โดย.. ขมังเวท 202.133.135.96  

ผมคิดว่า ทางเทศบาลก็ต้องการความคิดเห็นจากประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ครับ ถ้าเป็นไปได้น่าจะเอาคำถามที่ท่านช้างเผือกระบุไว้ไปถามในวันที่แสดงความคิดเห็น น่าจะได้คำตอบจากเทศบาลบ้าง อย่างน้อยก็ช่วยลดความระแวกสงสัยไปได้บ้างครับ


 ความคิดเห็นที่ 3

27 ต.ค.2551  เวลา 17:21 น.
โดย.. ช้างเผือก 58.136.151.10  

สิ่งที่ผิดปกติอย่างมากก็คือ บนหัวหนังสือ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2551 แต่เอกสารดังกล่าวได้ถูกส่งถึง
ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะ
ดำเนินโครงการช้ามากคือถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2551
ที่น่าผิดหวังมากคือ จริงควรจะส่งเอกสารพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไปด้วย
แต่พอไปถามแม่ค้าในตลาดสด ไม่มีใครรู้เรื่องเลย เอกสารก็ไม่ได้กัน อย่างนี้
ก็ยังไม่ทราบว่าเกิดเหตุหรือมีเจตนาอันใดนะครับผม
จริงๆในกฏหมายให้ทำไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนจะมีการรับฟังความคิดเห็นครับ    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน