งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 1


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 1 ( THE 1 st  NPRU ACADEMIC CONFERENCE ) ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวกำหนดให้มีการประชุมวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านครุศาสตร์ ด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จาก

http://home.npru.ac.th/npru-academic1/
โดย.. 888 202.29.11.229   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน