๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ถือศีลกินเจ
ช่วงเวลา
การถือศีลกินเจของชาวตรังตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ๙ ค่ำ เดือน ๙ ของจีน (ตรงกับเดือน ๑๑ ของไทย ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมทุกปี) โรงศาลเจ้าทุกโรงจะกำหนดการกินเจพร้อมกัน การประกอบพิธีกรรมจะใช้สถานที่บริเวณโรงศาลเจ้าของแต่ละแห่ง

ความสำคัญ
พิธีถือศีลกินเจจะเป็นพิธีที่มีความสำคัญดังนี้
๑. เป็นการบำเพ็ญศีล สมาทานกินเจ บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้ เป็นการละเว้นการทำบาป ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รักษาศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์ งดการเที่ยวเตร่ ไม่ดื่มของมึนเมา ผู้ศรัทธาที่กินเจจะสวมเสื้อผ้าสีขาวและสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิต ขอพรให้ตนเองและครอบครัว
๒. เป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าความชั่วร้าย โรคภัยไข้เจ็บให้ออกไปจากตัวผู้ที่ถือศีลกินเจ
๓. เกิดความสามัคคีในหมู่ผู้ที่ศรัทธาที่เข้าร่วมพิธีถือศีลกินเจ ต่างก็ยิ้มแย้มเป็นมิตรมีไมตรีต่อกัน มีการบริจาคทรัพย์สำหรับเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในโรงครัว เพื่อให้มีอาหารเพียงพอ มีอาสาสมัครมาช่วยงานทำงานครัวเป็นจำนวนมาก

พิธีกรรม
ประเพณีถือศีลกินเจเป็นประเพณีที่มีการผสมผสานของลัทธิความเชื่อต่าง ๆ หลายลัทธิ ได้แก่ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื่อ ลัทธิการนับถือเทวะ และพุทธศาสนานิกายมหายาน
การประกอบพิธีกรรม
๑. ก่อนพิธีหนึ่งวัน จะมีการทำความสะอาดศาลเจ้า รมกำยาน ไม้หอม และยกเสาธงเต๊งโก ไว้หน้าศาล เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของเจ้า พอถึงเวลาเที่ยงคืนจะประกอบพิธีอัญเชิญยกอ๋องฮ่องเต้ และกิวอ๋องไตเต้มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับแขวนตะเกียงน้ำ ๙ ดวง ซึ่งหมายถึงดวงวิญาณขององค์กิวอ๋องไตเต้ เป็นอันว่าพิธีกินเจได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังจากพิธีรับเจ้าเข้ามาเป็นประธานในศาลแล้ว ก็จะทำพิธีวางกำลังทหารรักษาการณ์ตามทิศต่าง ๆ
๒. การเตรียมการกินเจ ผู้ศรัทธาที่จะร่วมถิอศีลกินเจจะทำความสะอาดภาชนะเครื่องใช้ในการประกอบอาหารให้สะอาดหมดกลิ่นคาว จัดแยกเครื่องใช้ไว้เฉพาะไม่ปะปนกับเครื่องใช้ทั่วไป บางบ้านจะนำภาชนะชุดใหม่มาประกอบอาหารและใส่อาหารเจ บางบ้านจะรับอาหารจากโรงปรุงของศาลเจ้า
๓. พิธีกรรมตลอด ๙ วัน ของการกินเจ มีดังนี้
๓.๑ พิธีบูชาเจ้า ทำในวันแรก บูชาด้วยเครื่องเซ่นต่าง ๆ ทั้งที่ศาลเจ้า และที่บ้านของผู้ที่กินเจ เมื่อกินเจครบสามวัน ถือว่าผู้กินเจได้ชำระร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ได้สะอาดบริสุทธิ์
๓.๒ พิธีโขกุ้น เป็นพิธีเลี้ยงทหารที่รักษาการณ์ตามทิศต่าง ๆ จะทำพิธีในวัน ๓ ค่ำ ๖ ค่ำ และ ๙ ค่ำ มีอาหารและเหล้าเซ่นสังเวยเลี้ยงทหาร
๓.๓ พิธีซ้องเก็ง เป็นพิธีการสวดมนต์ พิธีนี้จะเริ่มตั้งแต่องค์กิวอ๋องไตเต้ เข้ามาประทับในศาลและจะกระทำกันทุก ๆ วันวันละ ๒ ครั้ง ในตอนเช้าและตอนค่ำ
๓.๔ พิธีบูชาดาว จะทำในคืนวัน ๗ ค่ำเพื่อขอความคุ้มครองให้แก่ผู้กินเจ ในพิธีบูชาดาว จะมีการแจกฮู้ (กระดาษยันต์) เพื่อคุ้มครองผู้กินเจ
๓.๕ พิธีแห่เจ้า (ออกเที่ยว) เป็นพิธีที่เจ้าทั้งหมดออกเยี่ยมลูกหลานตามบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและปัดเป่าความชั่วร้าย ศาลเจ้าแต่ละโรงจะออกเยี่ยมไม่พร้อมกัน พิธีนี้จะจัดเป็นริ้วขบวน แห่แหนไปตามถนนสายต่าง ๆ บรรดาชาวบ้านที่จะศรัทธาจะตั้งโต๊ะเครื่องเซ่นไหว้ไว้รับพระและจุดประทัดเมื่อขบวนผ่าน เจ้าองค์ที่เข้าประทับทรงจะแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารโดยใช้ของมีคม เหล็กแหลม ทิ่มแทงตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
๓.๖ พิธีลุยไฟ เพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ของเจ้า จึงมีการก่อกองไฟให้เป็นถ่านแดงระอุร้อน เจ้าที่เข้าประทับคนทรงจะเข้าไปวิ่งลุยผ่านกองไฟ เพื่อแสดงให้เห็นความบริสุทธิ์และอิทธิฤทธิ์ ผู้ที่ถือศีลกินเจก็จะเข้าไปลุยไฟด้วยเพื่อให้ไฟทิพย์ชำระร่างกายให้บริสุทธิ์
๓.๗ พิธีส่งพระ ทำกันในวันสุดท้ายของการกินเจ พิธีนี้แบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือภาคกลางวันจะส่งเทวดาเง็กเซียนฮ่องเต้ ซึ่งทำกันที่เสาธง และภาคกลางคืนจะส่งองค์กิวอ๋องไตเต้ ซึ่งจะทำกันตอนเที่ยงคืน โดยผู้กินเจจะเดินไปส่งกันที่ฝั่งน้ำเพราะเจ้าจะกลับสวรรค์ทางทะเล และทันทีที่คณะส่งเจ้าออกพ้นประตูศาลไฟทุกดวงจะต้องดับสนิท แล้วปิดประตูใหญ่ รุ่งขึ้นจะลดเสาธง เรียกทหารพร้อมกับเลี้ยงทหารและส่งกลับ เสร็จแล้วก็เปิดประตูใหญ่เมื่อได้ฤกษ์ตามวัน/เวลาที่เจ้าสั่งไว้

สาระ
พิธีกินเจ เป็นพิธีที่แสดงออกถึงการละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และเว้นอบายมุขทั้งหมด และเป็นพิธีก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่สมาชิกที่มาร่วมพิธี
 
พิธีกินเจเชื่อกันว่าเริ่มขึ้นที่ประเทศจีน ชาวเมืองทั้งหลายในประเทศจีนประกอบพิธีกินเจขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติอีกทั้งเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และระลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ตนเคารพให้ช่วยปกป้องคุ้มครองด้วย ชาวจีนในตรังจึงจัดพิธีกรรมกินผักเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ประเพณีกินเจในจังหวัดพังงา เริ่มขึ้นในการทำพิธีกินเจ ผู้คนที่ร่วมพิธีจะล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบอาหารจนสะอาดหมดกลิ่นคาว บ้างก็ใช้ภาชนะชุดใหม่ในการประกอบอาหารหรือใส่อาหารผัก บ้างก็ไปรับประทานอาหารที่โรงครัว ในช่วงกินผักนี้ผู้ที่เคร่งครัดในพิธีจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวตลอดทั้ง ๙ วัน โรงครัวของศาลเจ้าจะรับภาระหนักมากในเรื่องการประกอบอาหารให้กับผู้ที่ร่วมกินผัก ผู้ใดที่ประสงค์จะรับอาหารจากศาลเจ้าต้องไปลงชื่อแจ้งความประสงค์บอกจำนวนบุคคลในบ้านที่ร่วมกินผัก และจำนวนวัน เพื่อว่าโรงครัวจะได้จัดเตรียมอาหารได้เพียงพอ เมื่อถึงเวลาอาหารจะนำปิ่นโตตักอาหารไปรับประทานที่บ้าน และเนื่องจากจำนวนของผู้ร่วมกินผักมีมากทางโรงครัวจึงต้องหาอาสาสมัครมาช่วยงานครัวเป็นจำนวนมาก สำหรับอาหารและค่าใช้จ่ายในโรงครัวนั้นได้รับบริจาคจากผู้มีใจศรัทธา และบุคคลทั่วไป และจากผู้เข้าร่วมกินเจ
อาหารที่โรงครัว จัดทำมีทั้งผัด แกงจืด และแกงเผ็ด ซึ่งปราศจากไข่ และเนื้อสัตว์ นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ ศาลเจ้าก็จะมีแม่ค้าทำอาหารผักนานาชนิดมาจำหน่าย
การประกอบพิธีสำคัญ ๆ ในช่วง ๙ วันนี้ จะมีการทรงเจ้าโดยอัญเชิญเจ้าต่าง ๆ มาประทับทรงในร่างของม้าทรงนั้น คือผู้ที่ชะตากำลังจะดับ ก็จะเข้าร่างประทับทรง เพื่อต่ออายุให้ หรือบุคคลที่เหมาะสม และสมัครใจจะเป็นม้าทรง เจ้าก็จะเข้าประทับทรงเช่นกัน
ในระยะที่มีการประกอบพิธีต่างๆ หรือในกรณีที่มีการแห่ขบวนไปม้าทรงจะแสดงอิทธิฤกษ์ ฟาดฟันอาวุธไปตามร่างกายของตนเอง บ้างเอาเหล็กแหลมทิ่มแทงลิ้น แก้ม แขน ขา มีการขึ้นบันได มีดแหลมคมก็มิได้ปรากฏบาดแผลให้เห็นเลย ภาษาที่ม้าทรงพูดขณะที่เจ้าประทับทรงก็เป็นภาษาจีนตลอด ถึงแม้ตัวม้าทรงเองจะไม่เคยรู้เรื่องภาษาจีนเลยก็ตาม
การที่ม้าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ถือกันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้แก่ผู้ที่กินผัก โดยพระเป็นผู้รับเคราะห์เสียเอง ในระหว่างการประกอบพิธีต่าง ๆ จะมีการประโคมด้วยกลอง เสียงอึกทึกมาก มีการซื้อหาประทัดเพื่อนำมาจุดในระยะของการประกอบพิธีกันมากมาย  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73    หน้าถัดไป >

    Hello, It was really great that you shared the information on this topic with us, rarely the people choose such a topic for article, the information you provide is good updated and so much useful to us the things you explain in details its interesting part of your article, I enjoyed your article, I am also writing the article on gaming software if you are interesting in gaming then you can definitely visit our website dolphin (emulator)
 โดย... Roy
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Hello, It was really great that you shared the information on this topic with us, rarely the people choose such a topic for article, the information you provide is good updated and so much useful to us the things you explain in details its interesting part of your article, I enjoyed your article, I am also writing the article on gaming software if you are interesting in gaming then you can definitely visit our website dolphin (emulator)
 โดย... Roy
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 

 


    There are also articles on these topics on my blog and I hope you visit once and have a deep discussion! 메이저놀이터
 โดย... 메이저놀이터
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon 먹튀검증업체 I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review?!
 โดย... 먹튀검증업체
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Your writing is perfect and complete. 온라인바카라 However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?
 โดย... 온라인바카라
21 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Thank You for Providing Such insightful information. If someone is looking for the Quickbooks customer service in US.
 โดย... james232
20 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    This is a very interesting post. Thank you for posting a lot of interesting posts. And please visit my site!~! The name of the site is 온라인카지노검증 .
 โดย... Viernes
19 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    HP LaserJet printer uses the Laser technique to print, scan, and copy documents. These models are widely used in the enterprise, industries, and home offices and you can get print output in Black, White, and Color. HP LaserJet multifunction all-in-one printer provides everything you require for your business 123.hp.com/laserjet .
 โดย... 123.hp.com/laserjet
18 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    The Cricut machine is just another tool at your home if you have yet not downloaded and installed the Cricut Design Space app on your devices. It is compatible to be used on Windows, Mac, iPad, iOS, and Android devices. Cricut Design Space login is the essential step to getting access to the immense Cricut design library Cricut Design Space Download .
 โดย... Cricut Design Space
18 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... buy ebay accounts
18 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 카지노검증
17 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    When I read an article on this topic, 온카지노 the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?
 โดย... 온카지노
17 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 

 


    You can choose any project featured on your screen. If you want to begin using the new project, you will need to click on the New Project option from the My Projects section or directly by clicking on the green button in the right-side corner on the top Cricut Design Space Download | Cricut Design Space
 โดย... Cricut Design Space
17 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Sooooooo amazing submit, i love some words so much and may i quote a few of them on my weblog? I also have e-mailed you relating to could it be possible for us to exchange our links, hope talking with you soon. slot gacor ============ I will right away clutch your rss feed as I can not find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me understand in order that I may just subscribe. Thanks. ielts 英文
 โดย... mtom
16 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    In my opinion, the item you posted is perfect for being selected as the best item of the year. You seem to be a genius to combine 안전놀이터 and . Please think of more new items in the future!
 โดย... 안전놀이터
12 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Hello ! I am the one who writes posts on these topics슬롯추천 I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review?
 โดย... 슬롯추천
6 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    We are looking for a lot of data on this item. In the meantime, this is the perfect article I was looking for . Please post a lot about items related to 카지노먹튀 !!! I am waiting for your article. And when you are having difficulty writing articles, I think you can get a lot of help by visiting my .
 โดย... 카지노먹튀
5 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    This website provides all the latest news and latest updates on crypto exchanges like coinbase exchange, kraken exchange, coinmama exchange, coinbase review. This website provides accurate information all over the world. https://cryptohelpexchange.com/ https://cryptohelpexchange.com/blog https://cryptohelpexchange.com/category/coinbase
 โดย... Coinbase Exchange
4 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    we can always give food aid to the african countries if we just save some pennies and donate it to them, 中文補習
 โดย... mtom
2 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Thank You for Providing Such insightful information. If someone is looking for the Quickbooks customer service in US.
 โดย... james sith
2 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Pg สล็อต รับ โบนัส พิเศษ ที่กำลังเดินทางมาแรงที่สุดของค่ายเกมสล็อตออนไลน์ pg slot มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ไม่ยากปราศจากความสลับซับซ้อน
 โดย... pg slot
30 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    pgslot เล่น สล็อต ฟรี เราคือ เว็บทดลองเล่นสล็อต อันดับ 1 อัพเดตเกมสล็อตมาใหม่ จากเว็บตรง ตลอดเวลา เราใส่ใจคุณด้วยการนำเสนอเกมสล็อตใหม่ๆ PG SLOT ให้คุณได้ ทดลองเล่นก่อนลงทุนด้วยเงินจริง
 โดย... pg slot
29 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 

 


    I wish to convey my gratitude for your kind-heartedness giving support to men and women who actually need help on this one subject matter. 카지노사이트
 โดย... RICH Man
29 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Skechers Shoes
ECCO Collection
salomon xa pro 3d
Adidas Predator Nemeziz
Toms Classic Shoes
Pandora Charms
Large Discount Polo Ralph Lauren
Genuine Ed Hardy T Shirts
Pandora Rings Jewelry
Sale Adidas Soccer Jerseys Online
New York Nike Air Jordan
Juicy Couture Sweatpants
Salomon Speedcross Shoes
Fitflop Outlet
Snapback Hats Wholesale
Jimmy Choo Slingbacks
Best Adidas NMD Boost Online
Asics Shoes
Fjallraven Backpacks
Ferragamo Shoes
Wholesale Ed Hardy T-Shirts
Christian Louboutin Heels
Factory Outlet Nike Air Jordan
adidas outlet
Polo Outlet
Polo Ralph Lauren Plus Size
Puma Running Shoes
Nike Air Max 97 Online Shopping
Adidas Nemeziz Store Online
Snabacks Wholesale
Converse All Star
Balenciaga Sneakers
Montblanc Pen
Salomon Speedcross Fashion Designs
Cheap Nike Shoes
Longchamp Le Pliage
Mens True Religion
Golden Goose Sale
Juicy Couture Jewelry
Golden Goose Superstar
Tory Burch Flats
Asics Outlet
Adidas Yeezy USA Factory Outlet
Salvatore Ferragamo
Adidas Football Jerseys Wholesale
Adidas Yeezy Boost For Men
Puma Running
Longchamp Tote
Nike Air Max Plus USA Fashion
Fjallraven Festival Season
US Outlet Golden Goose Superstar
Pandora Rings Jewelry
Salomon Boots
Tory Burch Outlet
Pandora Jewelry
ralph lauren polo shirts
Ralph Lauren Sale Retailer
Cheap Pandora Gifts
Bape Jackets
Sale Nike Kyrie Worldwide
Tods Moccasins
Adidas Soccer Jerseys US New York
Fitflop Boots
Swarovski Necklace
Buy High Quality Nike Air Max
Polo Ralph Lauren
Pandora Necklaces
Salvatore Ferragamo
Cheap Snapbacks
NFL Jerseys Dallas Cowboys
Clearance Ed Hardy Prices
China Nike Air Max 90 Cheap
Christian Louboutin Mary Jane Pumps
Bape Store
Ralph Lauren USA
adidas neo
Asics Gel Nimbus
Adidas X 18 Soccer
Balenciaga Triple S
Toms Flip Flop
Discount Fitflops
MontBlanc Pens
Ed Hardy Beach Pants Discount
Balenciaga Speed Clear Sole
Available Nike Air Max
Ed Hardy Love Kill Slowly
Longchamp Le Pliage
Fitflop Clearance
polo ralph lauren outlet
Asics Running Shoes
Home Nike Air Jordan Low UK
Discount Pandora Disney
Polo Ralph Lauren Shop Free
Ralph Lauren Polo Buy Online
polo ralph lauren outlet online
Mens Ralph Lauren Hoodies New Arrival
Mulberry Backpack
UK Online Ralph Lauren
Jimmy Choo Sandals
Replica NFL Jerseys
Jimmy Choo Slingbacks
Low Price Ralph Lauren Hoodies
Nike Air Jordan USA
Oakley Website USA
Soccer Jersey Club
Ferragamo Shoes
Skechers Running Shoes
Christian Louboutin Red Soles
Best Adidas Boost
Cheap NFL Jerseys From China
Ecco Fitness Collection
Nike Air Max 270
Europe Soccer Jerseys
Buy Snapbacks Caps
Ed Hardy Shopping
Longchamp Purse
Love Kills Slowly T Shirts
Fjallraven Kanken Backpacks
Polo Ralph Laurens for women
Nike Air Max 270 USA Sale
Golden Goose Hi Star
Spain Football Jerseys Low Price
Converse All Star
Wholesale online Salomon Running Shoes
Nike Air Jordan Open Store
Nike Shoes Just For You
Swarovski Bracelets
Jimmy Choo Shoes
Discount Oakley Sunglasses
Oakley Eyewear
Salomon Boots
Largest Adidas Yeezy Boost Collection
Adidas Basketball Shoes
Adidas NMD
Outlet Nike Air Jordan 1 USA
cheap prices Ed Hardy UK
Love Kills Slowly
Fitflop Slippers
Adidas Products In White Black
Denmark Adidas NMD Boost
Nike Mercurial Vapor
Air Jordan High Red Bule
Nike Air Max Wholesale Online USA
Fjallraven Kanken Backpacks
Mulberry Shoulder Bag
Longchamp Large Pliage
Longchamp USA
Ralph Lauren Polos
Authentic Adidas Discount Outlet
Denmark Adidas NMD Boost
True Religion Outlet
Pandora Necklaces 2021
Pandora Outlet
adidas nmd boost
Bape Store
Nike Air Max White Black
Tods Driving Shoes
Golden Goose Size
Air Jordan Mid Online
Fila Clothing
Salomon Shoes
polo ralph lauren
Buy Online Nike AJ Shoes
Oakley Vault USA
Ecco Sneakers
Pandora Outlet Online
Nike Kyrie Shoes US Save Off
Pandora Collections
Oakley Glasses Outlet
Balenciaga Shoes
Polo Ralph Lauren Official Website Discount
Air Jordan Outlet
Soccer Shoes Outlet
Bape Hoodies
Pink Adidas Superstar
 โดย... thomaslist
28 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Stop delaying in getting your car accident claim by getting touch with Car accident Lawyer. A good lawyer resolves case without any confusion. All you need to contact us. Car accident Lawyer
 โดย...
23 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Stop delaying in getting your car accident claim by getting touch with Car accident Lawyer. A good lawyer resolves case without any confusion. All you need to contact us. https://neinstein.com/personal-injury-lawyers-areas-of-expertise/car-accident-lawyers
 โดย... Jane Brano
23 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    there are bargain dvd players that are sold in our area. i think they are generic low cost dvd players” 우리카지노
 โดย... mtom
23 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    I’m very pleased to discover this site. I want to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely savored every part of it and i also have you saved as a favorite to see new information on your blog. 먹튀사이트
 โดย... 먹튀사이트
21 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... intellectivetech
21 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and wonderful user genial style and design, let alone the content. You y2meta downloader
 โดย... mtom
20 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Funded by SWAMIH Investment Fund – I & guided by an IIT-Kanpur alumni, Sapphire Smart Homes are exactly what blends the ultimate 21st Century technology with lifestyle. Mr Rajeev Kumar Gupta, left his Central Government job in Ministry of Telecommunications and founded Ruchira Group in 2004. The group is dedicated to creating maximum value for its stakeholders. Call to find out what happens when an IIT Kanpur Electrical Engineering alumni steps in the real estate world. https://sapphiresmarthome.com/
 โดย... sapphire smart home
20 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    _____SLOTXO _________ SLOTXOTH __________XO ______________ SLOTXOTH SLOTXOTH slotxo mobile
 โดย... 1986
20 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    I just love to read new topics from you blog..`-,’ Tire Pressure
 โดย... trantongray
19 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... luatdanhviet
18 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    I've been searching for hours on this topic and finally found your post. 슬롯사이트 , I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?
 โดย... 슬롯사이트
16 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    If you are a gamer and looking for the best platform for gaming so Roblox is for you and want to create an account on the Roblox platform. then you can find security on Roblox Password Finder medium. So go it once.
 โดย... Alice Robert
16 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... TRAVEL
15 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Hello ! I am the one who writes posts on these topics카지노사이트 I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review?
 โดย... 카지노사이트
15 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next. 스포츠토토
 โดย... 스포츠토토
15 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    I've seen articles on the same subject many times, but your writing is the simplest and clearest of them. I will refer to 메이저놀이터추천
 โดย... 메이저놀이터추4
14 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Every time you are discouraged with online gambling. can't find the light Found only gambling websites that cheat in all forms. But we certainly won't be. We are a direct web service provider. That's straight forward 100%. Apply with us now ufa168
 โดย... ufabet1688x
13 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    If you search for the word online baccarat anyway, we would recommend this place http://biobetgaming.com that will lead you to true wealth Whether it's the first service, finance, wealth, our safety is unbeatable in the world. Come and join us at บาคาร่า
 โดย... biobetgaming
13 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    betflix betflix online slot game that will bring you all to experience The jackpot is easily broken. with a variety of games to play fun game genre ready to serve all customers as far as possible break a million, pay a million Of course, confident here only
 โดย...


    HP laptop is totally an easy computing machine for users. If any users want to take a screenshot on their 123.hp.com/setup hp laptop running Windows or Chrome OS, which means you can click screenshots with an easy keyboard click. Typically found at the top benefit of your keyboard, the print screen key may be condensed as prison or parts. This button will enable you to capture your whole home screen. Click here for more details.
 โดย... Merlin
13 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    https://onlinevinylshop.com/vinyl-records-12/instrumental https://onlinevinylshop.com/vinyl-records-12/film-hits-vinyl-record https://onlinevinylshop.com/vinyl-records-12/non-filmi-lp-records https://onlinevinylshop.com/vinyl-records-12/punjabi-lp-vinyl https://onlinevinylshop.com/vinyl-records-12/english-lp-record
 โดย... ONLINE VINYL SHOP
12 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    An fascinating discussion may be worth comment. I do think that you need to write regarding this topic, it might become a taboo subject but typically individuals are not enough to communicate in on such topics. To a higher. Cheers beste vriendin 18 jaar ==== I fully agree with this above comment, the internet is with a doubt growing in the most fundamental medium of communication across the globe and its due to sites just like this that ideas are spreading so quickly. glo extracts
 โดย... mtom
9 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Family Tree Maker 2019 Move to New Computer Family Tree Maker has become a new-generation tool where an individual can keep track of their past and future generations without any hassle digitally. It is user-friendly software and with ease, you can move it from one device to the other. Transferring FTM from one computer to another You can easily export FTM both Family Tree Maker 2019 altogether safely. This is because while you are moving from one computer to another, the file will still remain in your old device. It happens because you will be making a new folder to transfer. visit us on:familytreemaker2019movetonewcomputer
 โดย... support@familytreemakeronline.com
8 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... lhroot
8 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Filmywap
7 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    I've been searching for hours on this topic and finally found your post. 슬롯사이트 , I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?
 โดย... 슬롯사이트
7 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 4MFXT
6 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    It’s really a great and helpful piece of info. I am satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing. 420 delivery melbourne ======== for yet another great informative article, I’m a loyal reader to this blog and I can’t say how much valuable information I’ve learned from reading your content. I really appreciate all the hard work you put into this great blog. 메이저사이트
 โดย... mtom
6 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    สล็อต pg auto 789, a website straight from a famous website like PG SOFT, is a website that imports online slot games that can be played by all camps.
 โดย... สล็อต
6 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    เครดิตฟรี Free credit giveaway PG SLOT AUTO 789 There is a free credit giveaway event every day for gamblers to try playing slots games for free.
 โดย... เครดิตฟรี
6 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    เครดิตฟรี กดรับเอง On the PGAUTO789 web, giving away free play capital.
 โดย... เครดิตฟรี กดรับเอง
6 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    pg PG SLOT AUTO 789 Experience pg game slot auto online slot games new and unique style
 โดย... pg
6 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    HBOmax.com/tvsignin is a premium streaming app that combines all of HBO with even more must-see TV series, blockbuster movies, and exclusive Max Originals. With unlimited access to thousands of hours of entertainment, we've got something for everyone in your family.Complete the HBO Max TV sign in process by entering the code from your device. Start streaming HBO Max today.hbomax.com. hbolatam.com. hbobrasil.com. hbocaribbean.com. HBO, HBO2, HBO Plus, HBO Family, HBO Signature, HBO OD, HBO GO. HBOmax.com/tvsignin
 โดย... Emma
6 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Disney+ Hotstar is an online video streaming platform owned by Novi Digital Entertainment Private Limited, a wholly owned subsidiary of Star India Private Limited. Disney+ Hotstar currently offers over 100,000 hours of TV content and movies across 9 languages, and every major sport covered live.Start streaming today. Disneyplus.com/begin Disneyplus.com/begin Disneyplus.com/begin Disneyplus.com/begin Disneyplus.com/begin Disneyplus.com/begin Disneyplus.com/begin Disneyplus.com/begin
 โดย... Emma
6 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Turbotax.ca/download is a software package for preparation of American income tax returns, produced by Intuit. Turbo tax is one of the best online tax preparation software. The software keeps on updating, to attract more and more user, and to avoid any hacking or malware functions. TurboTax free file service is aimed at the average American with simple tax affairs. When you make a purchase of the software you need to Install and activate turbotax. Turbotax.ca/download Turbotax.ca/download Turbotax.ca/download Turbotax.ca/download Turbotax.ca/download
 โดย... Emma
6 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    What an interesting story! I'm glad I finally found what I was looking for 메리트카지노.
 โดย... 메리트카지노
6 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    My programmer is trying to convince me to move to .net from 토토사이트. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less.
 โดย... 토토사이트
6 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    thank you You'll be presented with a 4-character code, which is what you'll use to connect the app with your Plex account. In your browser on your desktop or mobile device, go to plex.tv/link and ensure that you're signed into the appropriate Plex account. Make sure your TV has an internet connection. Open the Samsung Smart Hub or Samsung App Store, depending on your model, and sign in if necessary. Select recommended apps from the main screen and either browse or search for Plex. Select Install from within the Plex app screen and let the TV install the app.
 โดย... sajjad khan
4 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    thank you foxnews.com/connect
 โดย... sajjad khan
4 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Your all blog is amazing because i am regular reader of you blogs Thanks for sharing.Foxnews.com breaking news
 โดย... mikasa smith
4 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Your all blog is amazing because i am regular reader of you blogs Thanks for sharing.Plex tv code
 โดย... mikasa smith
4 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for this brief explanation and this information. I really liked your blog. This is an informative topic. Thanks for this article please do check maharshi full movie in hindi dubbed download mp4moviez, the family man season 2 download mp4moviez, taqdeer full movie download in hindi mp4moviez, bhuj the pride of india full movie download mp4moviez, main hoon na full movie download mp4moviez.
 โดย... Filmywap
4 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    CasinoMecca
 โดย... CasinoMecca
4 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! 먹튀검증
 โดย... 먹튀검증
3 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Good blog! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day! indian visa for cruise ship visitors
 โดย... trantongray
2 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Slope Game is a simple to control 3D endless scramble game with high speed and habit forming interactivity. Tilt is a perpetual jostling game in space where you have to steer clear of every snag you encounter. Slope Unblocked Game Game is a fabulous speed game where you control a spinning ball on different slopes and obstacles.
 โดย... Slope Unblocked Game
1 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Great site. Lots of useful info here. do you want this stubborn weed hindering your lawn’s appeal and halting your garden’s performance? then you can read one article about best bench sanders this article. helps you In that case, you should purchase the best weed killer and get rid of those invasive plants within little or no time.
 โดย... Lester Perrin
1 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    There are also articles on these topics on my blog and I hope you visit once and have a deep discussion! 메이저놀이터
 โดย... 메이저놀이터
1 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    The assignment submission period was over and I was nervous, 우리카지노 and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime.
 โดย... 우리카지노
1 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    This is such an extraordinary asset, that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing site that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. 온라인카지노사이트
 โดย... 온라인카지노사3
1 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Benelli 828 U Sport 12 gauge 32″ AA Satin Walnut O/U Break Action Shotgun 10731 Beretta 687 EELL Classic Beretta 92X Full Size Beretta APX Beretta 1301 Tactical Beretta M9A3 Beretta PX4 Storm SD Type F Beretta A400 Xplor Action Beretta BU9 Nano Beretta A300 Outlander Beretta 92A1 Beretta APX A1 Carry Beretta M9A4 Full Size Beretta M9A1 Beretta 92X Performance Beretta 92X Centurion Beretta APX Centurion Beretta 92FS Fusion Beretta Pico Beretta 694 Beretta 687 Silver Pigeon III Beretta 686 Silver Pigeon I Sporting Beretta 686 Silver Pigeon I Beretta 96 A1 Beretta APX Compact Benelli R1 Big Game Rifle Benelli SuperNova Tactical 12GA 18″ Black Synthetic Shotgun 20145 Benelli Vincin Shotgun Benelli Montefeltro Shotgun Benelli 828 U Shotgun 10704 Benelli Ethos Sport 12-ga 3″ 28″ AA-Grade Satin Walnut Brushed Nickel Receiver 4+1 Semi-Auto Shotgun 10490 Beretta A400 Xtreme Plus Realtree Timber Beretta A400 Xtreme Plus Synthetic Manurhin MR73 Gendarmerie. Manurhin MR73 Sport Beretta APX Carry Black Beretta 92X RDO Full Size Beretta M9A3 Black Beretta 92FS Inox Beretta 96 A1 Beretta M9 22LR Beretta 1301 Comp A400 Xtreme Plus Family Beretta 1301 Shotgun Beretta 90 Series Beretta Px4 Storm Compact Beretta 92FS Beretta M9
 โดย... GUN CENTER
1 เมษายน 2565 ลบความคิดเห็น 


    Smart TVs are smart TVs, so you don't need to connect other devices to your TV. The latest Android app. It is also available for smart TVs. You will need a Hotstar Stick device if your TV is not Android. Disneyplus.com/begin Hotstar can be connected to any TV.
 โดย... Jonsalice9
31 มีนาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    To start casting your Roku device, go to the home page. The next step is to select your Steaming Stations alternative. You need to click on the Search Channels button. When you search, you must type NFL. Once you've done that, click NFL from the list. nfl.com/activate Click the Add Channel button to start NFL on your personal Roku device.
 โดย... Jonsalice9
31 มีนาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


   

Watch movies and shows together with friends online using the watch party extensions. Chat and react to a synchronized broadcast in real time, with numerous ways to watch video and movies. Checkout the below extensions:-

Netflix Watch Party

Crunchyroll Party

Netflix Party

Also checkout these useful extensions:-

Ad Blocker

To Do List

 โดย... watch party
31 มีนาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Ahmedabad Escorts 24/7 Adult work , Call girls or escort service but also high class. Our selection of premium escorts will offer you erotic massage, fulfill your fantasies. Ahmedabad Escorts Service Bangalore Escorts Service Kochi-Escorts Service Ranchi-Escorts Service Ahmedabad Escorts Service
 โดย... hotqueen
31 มีนาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Canon is known around the world for its fast, elegant, and affordable printer range. To know more in detail visit us at ij.start canon. Canon is one of the most popular and elegant brand, which is known around the world because of its amazing, and affordable range of printers. If you want to know about Canon printer setup feel free to visit us at ij.start.canon
 โดย... lucythomas
31 มีนาคม 2565 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702