๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ถือศีลกินเจ
ช่วงเวลา
การถือศีลกินเจของชาวตรังตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ๙ ค่ำ เดือน ๙ ของจีน (ตรงกับเดือน ๑๑ ของไทย ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมทุกปี) โรงศาลเจ้าทุกโรงจะกำหนดการกินเจพร้อมกัน การประกอบพิธีกรรมจะใช้สถานที่บริเวณโรงศาลเจ้าของแต่ละแห่ง

ความสำคัญ
พิธีถือศีลกินเจจะเป็นพิธีที่มีความสำคัญดังนี้
๑. เป็นการบำเพ็ญศีล สมาทานกินเจ บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้ เป็นการละเว้นการทำบาป ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รักษาศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์ งดการเที่ยวเตร่ ไม่ดื่มของมึนเมา ผู้ศรัทธาที่กินเจจะสวมเสื้อผ้าสีขาวและสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิต ขอพรให้ตนเองและครอบครัว
๒. เป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าความชั่วร้าย โรคภัยไข้เจ็บให้ออกไปจากตัวผู้ที่ถือศีลกินเจ
๓. เกิดความสามัคคีในหมู่ผู้ที่ศรัทธาที่เข้าร่วมพิธีถือศีลกินเจ ต่างก็ยิ้มแย้มเป็นมิตรมีไมตรีต่อกัน มีการบริจาคทรัพย์สำหรับเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในโรงครัว เพื่อให้มีอาหารเพียงพอ มีอาสาสมัครมาช่วยงานทำงานครัวเป็นจำนวนมาก

พิธีกรรม
ประเพณีถือศีลกินเจเป็นประเพณีที่มีการผสมผสานของลัทธิความเชื่อต่าง ๆ หลายลัทธิ ได้แก่ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื่อ ลัทธิการนับถือเทวะ และพุทธศาสนานิกายมหายาน
การประกอบพิธีกรรม
๑. ก่อนพิธีหนึ่งวัน จะมีการทำความสะอาดศาลเจ้า รมกำยาน ไม้หอม และยกเสาธงเต๊งโก ไว้หน้าศาล เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของเจ้า พอถึงเวลาเที่ยงคืนจะประกอบพิธีอัญเชิญยกอ๋องฮ่องเต้ และกิวอ๋องไตเต้มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับแขวนตะเกียงน้ำ ๙ ดวง ซึ่งหมายถึงดวงวิญาณขององค์กิวอ๋องไตเต้ เป็นอันว่าพิธีกินเจได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังจากพิธีรับเจ้าเข้ามาเป็นประธานในศาลแล้ว ก็จะทำพิธีวางกำลังทหารรักษาการณ์ตามทิศต่าง ๆ
๒. การเตรียมการกินเจ ผู้ศรัทธาที่จะร่วมถิอศีลกินเจจะทำความสะอาดภาชนะเครื่องใช้ในการประกอบอาหารให้สะอาดหมดกลิ่นคาว จัดแยกเครื่องใช้ไว้เฉพาะไม่ปะปนกับเครื่องใช้ทั่วไป บางบ้านจะนำภาชนะชุดใหม่มาประกอบอาหารและใส่อาหารเจ บางบ้านจะรับอาหารจากโรงปรุงของศาลเจ้า
๓. พิธีกรรมตลอด ๙ วัน ของการกินเจ มีดังนี้
๓.๑ พิธีบูชาเจ้า ทำในวันแรก บูชาด้วยเครื่องเซ่นต่าง ๆ ทั้งที่ศาลเจ้า และที่บ้านของผู้ที่กินเจ เมื่อกินเจครบสามวัน ถือว่าผู้กินเจได้ชำระร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ได้สะอาดบริสุทธิ์
๓.๒ พิธีโขกุ้น เป็นพิธีเลี้ยงทหารที่รักษาการณ์ตามทิศต่าง ๆ จะทำพิธีในวัน ๓ ค่ำ ๖ ค่ำ และ ๙ ค่ำ มีอาหารและเหล้าเซ่นสังเวยเลี้ยงทหาร
๓.๓ พิธีซ้องเก็ง เป็นพิธีการสวดมนต์ พิธีนี้จะเริ่มตั้งแต่องค์กิวอ๋องไตเต้ เข้ามาประทับในศาลและจะกระทำกันทุก ๆ วันวันละ ๒ ครั้ง ในตอนเช้าและตอนค่ำ
๓.๔ พิธีบูชาดาว จะทำในคืนวัน ๗ ค่ำเพื่อขอความคุ้มครองให้แก่ผู้กินเจ ในพิธีบูชาดาว จะมีการแจกฮู้ (กระดาษยันต์) เพื่อคุ้มครองผู้กินเจ
๓.๕ พิธีแห่เจ้า (ออกเที่ยว) เป็นพิธีที่เจ้าทั้งหมดออกเยี่ยมลูกหลานตามบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและปัดเป่าความชั่วร้าย ศาลเจ้าแต่ละโรงจะออกเยี่ยมไม่พร้อมกัน พิธีนี้จะจัดเป็นริ้วขบวน แห่แหนไปตามถนนสายต่าง ๆ บรรดาชาวบ้านที่จะศรัทธาจะตั้งโต๊ะเครื่องเซ่นไหว้ไว้รับพระและจุดประทัดเมื่อขบวนผ่าน เจ้าองค์ที่เข้าประทับทรงจะแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารโดยใช้ของมีคม เหล็กแหลม ทิ่มแทงตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
๓.๖ พิธีลุยไฟ เพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ของเจ้า จึงมีการก่อกองไฟให้เป็นถ่านแดงระอุร้อน เจ้าที่เข้าประทับคนทรงจะเข้าไปวิ่งลุยผ่านกองไฟ เพื่อแสดงให้เห็นความบริสุทธิ์และอิทธิฤทธิ์ ผู้ที่ถือศีลกินเจก็จะเข้าไปลุยไฟด้วยเพื่อให้ไฟทิพย์ชำระร่างกายให้บริสุทธิ์
๓.๗ พิธีส่งพระ ทำกันในวันสุดท้ายของการกินเจ พิธีนี้แบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือภาคกลางวันจะส่งเทวดาเง็กเซียนฮ่องเต้ ซึ่งทำกันที่เสาธง และภาคกลางคืนจะส่งองค์กิวอ๋องไตเต้ ซึ่งจะทำกันตอนเที่ยงคืน โดยผู้กินเจจะเดินไปส่งกันที่ฝั่งน้ำเพราะเจ้าจะกลับสวรรค์ทางทะเล และทันทีที่คณะส่งเจ้าออกพ้นประตูศาลไฟทุกดวงจะต้องดับสนิท แล้วปิดประตูใหญ่ รุ่งขึ้นจะลดเสาธง เรียกทหารพร้อมกับเลี้ยงทหารและส่งกลับ เสร็จแล้วก็เปิดประตูใหญ่เมื่อได้ฤกษ์ตามวัน/เวลาที่เจ้าสั่งไว้

สาระ
พิธีกินเจ เป็นพิธีที่แสดงออกถึงการละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และเว้นอบายมุขทั้งหมด และเป็นพิธีก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่สมาชิกที่มาร่วมพิธี
 
พิธีกินเจเชื่อกันว่าเริ่มขึ้นที่ประเทศจีน ชาวเมืองทั้งหลายในประเทศจีนประกอบพิธีกินเจขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติอีกทั้งเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และระลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ตนเคารพให้ช่วยปกป้องคุ้มครองด้วย ชาวจีนในตรังจึงจัดพิธีกรรมกินผักเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ประเพณีกินเจในจังหวัดพังงา เริ่มขึ้นในการทำพิธีกินเจ ผู้คนที่ร่วมพิธีจะล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบอาหารจนสะอาดหมดกลิ่นคาว บ้างก็ใช้ภาชนะชุดใหม่ในการประกอบอาหารหรือใส่อาหารผัก บ้างก็ไปรับประทานอาหารที่โรงครัว ในช่วงกินผักนี้ผู้ที่เคร่งครัดในพิธีจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวตลอดทั้ง ๙ วัน โรงครัวของศาลเจ้าจะรับภาระหนักมากในเรื่องการประกอบอาหารให้กับผู้ที่ร่วมกินผัก ผู้ใดที่ประสงค์จะรับอาหารจากศาลเจ้าต้องไปลงชื่อแจ้งความประสงค์บอกจำนวนบุคคลในบ้านที่ร่วมกินผัก และจำนวนวัน เพื่อว่าโรงครัวจะได้จัดเตรียมอาหารได้เพียงพอ เมื่อถึงเวลาอาหารจะนำปิ่นโตตักอาหารไปรับประทานที่บ้าน และเนื่องจากจำนวนของผู้ร่วมกินผักมีมากทางโรงครัวจึงต้องหาอาสาสมัครมาช่วยงานครัวเป็นจำนวนมาก สำหรับอาหารและค่าใช้จ่ายในโรงครัวนั้นได้รับบริจาคจากผู้มีใจศรัทธา และบุคคลทั่วไป และจากผู้เข้าร่วมกินเจ
อาหารที่โรงครัว จัดทำมีทั้งผัด แกงจืด และแกงเผ็ด ซึ่งปราศจากไข่ และเนื้อสัตว์ นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ ศาลเจ้าก็จะมีแม่ค้าทำอาหารผักนานาชนิดมาจำหน่าย
การประกอบพิธีสำคัญ ๆ ในช่วง ๙ วันนี้ จะมีการทรงเจ้าโดยอัญเชิญเจ้าต่าง ๆ มาประทับทรงในร่างของม้าทรงนั้น คือผู้ที่ชะตากำลังจะดับ ก็จะเข้าร่างประทับทรง เพื่อต่ออายุให้ หรือบุคคลที่เหมาะสม และสมัครใจจะเป็นม้าทรง เจ้าก็จะเข้าประทับทรงเช่นกัน
ในระยะที่มีการประกอบพิธีต่างๆ หรือในกรณีที่มีการแห่ขบวนไปม้าทรงจะแสดงอิทธิฤกษ์ ฟาดฟันอาวุธไปตามร่างกายของตนเอง บ้างเอาเหล็กแหลมทิ่มแทงลิ้น แก้ม แขน ขา มีการขึ้นบันได มีดแหลมคมก็มิได้ปรากฏบาดแผลให้เห็นเลย ภาษาที่ม้าทรงพูดขณะที่เจ้าประทับทรงก็เป็นภาษาจีนตลอด ถึงแม้ตัวม้าทรงเองจะไม่เคยรู้เรื่องภาษาจีนเลยก็ตาม
การที่ม้าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ถือกันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้แก่ผู้ที่กินผัก โดยพระเป็นผู้รับเคราะห์เสียเอง ในระหว่างการประกอบพิธีต่าง ๆ จะมีการประโคมด้วยกลอง เสียงอึกทึกมาก มีการซื้อหาประทัดเพื่อนำมาจุดในระยะของการประกอบพิธีกันมากมาย  1 2 3 4 5 6 7    หน้าถัดไป >

 โดย... 1986
4 สิงหาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Do you know what Amazon Prime Video is? It is a streaming service with its catalog and original content. It is common to be in doubt whether it is worth signing, we can help you with your choice. The Amazon streaming service is a competitor of Netflix and has positive points for those who like cinema. Click on - primevideo.com/mytv for activation.
 โดย... nancy
4 สิงหาคม 2563 ลบความคิดเห็น 

 


    In this blog of the Netgear extender setup, we are discussing how to solve not working error of Mywifiext Netgear Extender Setup. But first, let's know something regarding the Netgear extender setup. wifi extender Netgear[url=https://mywifiextus.com/]mywifiext extender setup[/url]
 โดย... netgear ex3700 setup
1 สิงหาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Great post= I was analyzing for this information from a palatable chance and now I showed up at your site it's outstanding substance. A dedication of appreciation.garmin map updates
 โดย... garmin map updates
31 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Best Mobile Repairing Course in Delhi, Join AK info - No. 1 Mobile Phone Repairing Training Institute in New Delhi, India, Admission Open, Visit Now! led tv repairing course in patna mobile repairing institute
 โดย... RAJESH
30 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    https://www.nexgi.com/best-ecommerce-developer-india/?utm_source=dgroyals&utm_medium=nikhil ECommerce developers India
 โดย... nexgen
29 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


   
 โดย... nexgen
29 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Ak Info is the famous mobile repairing institute in Noida,Uttar Pradesh provides advance expert mobile repairing course in Noida. Our Institute also provides advance Mobile, iPhone, Smartphone, Android Phone, Led Tv repairing course. laptop repairing course in noida mobile repair course laptop repairing course in delhi laptop repairing course mobile training institute
 โดย... RAJESH
29 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... koko@yahoo.com
29 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    https://toshibaeg-repair.com/ صيانة توشيبا
 โดย... koko@yahoo.com
29 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... koko@yahoo.com
29 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Prime video is a video streaming service that's included in your Amazon prime membership. you can watch thousands of titles on prime video add no additional cost- including many award-winning movies and original TV series. www.Amazon.com/myTV
 โดย... www.Amazon.com/myTV
29 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 

 


    Prime video is a video streaming service that's included in your Amazon prime membership. you can watch thousands of titles on prime video add no additional cost- including many award-winning movies and original TV series. www.Amazon.com/myTV
 โดย... www.Amazon.com/myTV
29 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Best Institute for Mobile repairing course in Patna, Delhi - Tablet PC repairing, LED/LCD TV repairing, smart TV, smart phone repairing course in delhi, desktop, tablet PC repairing, laptop chip level repairing and mobile repairing courses in Delhi. led repairing course mobile repairing courses mobile repair courses near me mobile phone repairing course
 โดย... RAJESH
28 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Watch your favorite live sports, news, entertainment, and more. Plus, get unlimited access to the entire Hulu streaming library. Download Hulu. To activate Hulu code go to url if you need help to activate Hulu then contact Hulu provides the simplest way to stream entertainment to your T.V. On your terms. With thousands of available channels. We provide information regarding Hulu Activation Code. To activate a new Hulu account using an existing email account and you can stream television shows and movies from the Hulu site using the Hulu activation link hulu.com/activate.
 โดย... ryanj
28 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    AK Info is the best repairing institute for chip level laptop repairing courses in Patna. Our courses fee is economical. We have experienced teaching faculty for all courses. chip level laptop training institute Patna
 โดย... RAJESH
27 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    DG Royals is the best Digital Marketing institute in delhi NCR which provides the best training on digital marketing institute In Delhi dgroyals isThe best digital marketing course institute in Delhi https://www.dgroyals.com/digital-marketing-course-institute-delhi/?utm_source=backlink&utm_medium=nikhil
 โดย... dgroyals
25 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Very informative post! This post gives truly quality information. I find that this post is really amazing. Thank you for this brief explanation and very nice information. hope to see you again. Office.com/setup | Mcafee.com/activate
 โดย... Smith
24 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1976
23 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1978
23 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    There are many astrologers in Ludhiana who provide differing types of astrology services. Many cultures have attached importance to astronomical events. This basic study of astrology is a few person’s personality and future predictions supported the movement of sun, stars, moon and various celestial objects at the time of their birth. And today we'll mention the astrology services in Ludhiana. https://shivastrologer.com/best-astrologer-in-ludhiana.php Best Astrologer in Ludhiana
 โดย... ShivAstrologer
19 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Inter Caste Marriage Specialist Baba Ji In India, most people don't acknowledge station marriage. Marriage between inter state caste is the marriage that has occurred between two people of various standings and distinctive religions. The people of India are left with the old reasoning and with the standing framework that does not enable them to push ahead. There are numerous couples who need to end their connections just for their folks. Marriage is a bond between two people. In orchestrated relational unions, love occurred after marriage and in adoring marriage, love occurred before marriage. The present age lean towards adoring marriage since they would prefer not to sit idle becoming acquainted with one another after marriage. The Inter-station marriage expert baba ji can enable you to take care of every one of your issues that turn into the impediment in your position marriage. People accept it as a wrongdoing for society, yet actually, it's anything but a transgression on the grounds that there is no good thing separated from influencing the two couples of love to spend their entire lives together. http://www.onlineblackmagicspecialist.com/inter-caste-marriage-specialist-baba-ji.php Inter Caste Marriage Specialist Baba Ji
 โดย... Inter Caste Marriage Specialist Baba Ji
19 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 

 


    Mobile Repairing Course in Delhi, India to make you Expert AK Info provide mobile repairing courses in Patna, mobile repair courses in Patna, best mobile repairing courses Patna, top mobile repair courses Patna, mobile software repair courses in Patna, cheap mobile repairing courses in Patna and mobile courses fees in Patna. call now - 9525555455 mobile repairing courses in Patna
 โดย... RAJESH
17 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    I just wanted to say that I love every time visiting your wonderful post! Very powerful and have true and fresh information. Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such a blog. Mcafee.com/activate
 โดย... Smith
16 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hi! I’ve been following your weblog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Tx! Just wanted to say keep up the fantastic job! For more info Read More
 โดย... nancy
15 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    I am really very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. Thanks a lot for sharing a piece of wonderful information which I am looking for a longer period of time. Office.com/setup
 โดย... Smith
15 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and Thanks a lot for sharing a piece of wonderful information which I am looking for a longer period of time. Mcafee.com/activate
 โดย... Smith
14 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
13 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1981
12 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Do you want to activate primevideo mytv on your smart devices? In order to activate primevideo you need a valid primevideo.com/mytv link. For more info visit given link.
 โดย... nancy
11 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    YouTube is using several people today and worldwide billions of users on YouTube. There you can watch amazing content, music, or the latest videos. If you want to connect YouTube on your gadget during this time you facing any type of error so you don't take tension. Few steps to resolve issues visit our website YouTube Activate follow the instructions or enjoying videos. But if you do not do these steps, you contact us our toll-free and there our expert team fix your issues immediately furthermore provides the finest solution.
 โดย... YouTube Activate
9 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    You got a really useful blog I have been here reading for about half an hour. I am a newbie and your post is valuable for me. pergola builders fort myers
 โดย... Petersons
8 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Good topic, this is going to help a lot of people get the whole concept tampa fl fence companies
 โดย... Petersons
8 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1981
8 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
8 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
8 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    You have some honest ideas here. I done a research on the issue and discovered most peoples will agree with your blog. land clearing port st lucie
 โดย... Petersons
6 กรกฎาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Congratulations you guys, nice couple, have fun. porta potty rental norfolk
 โดย... Petersons
29 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Your experience is great and learning for other peoples. junk hauling services little rock
 โดย... Petersons
29 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1984
29 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Urgent. Services Needed. Please contact. Have a project - https://bit.ly/yestoservices
 โดย... Soll
28 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Normally I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-ups is indeed eye-catching and can't resist commenting. I also would like to invite everyone to check this amazing site as well 안전놀이터
 โดย...
27 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... virtual infotech
23 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for taking the time to share with us such a great article. I found such a significant number of fascinating stuff with regards to your blog particularly its discussion. Keep doing awesome. Visit:- Telstra Webmail | office.com/setup | | Norton.com/setup | Mcafee.com/activate | office.com/setup
 โดย... anasmith
23 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Truly superb blog, I don’t have actual words to praise in regards for this tree care companies lake wales
 โดย... Petersons
23 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Get in touch with Asus Router Support by simply making a phone call on our toll-free number +1-855-417-4274 and get instant solution for all issues related to your Asus Wireless router. Asus router support | norton.com/setup | turbotax login | mcafee.com/activate | webroot.com/safe
 โดย... asus router support
23 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... مركز صيان
21 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    توكيل صيانة وايت ويل خدمة صيانة وايت ويل – تكاليف النقل يتحملها مركز الصيانه الى ان يتم ايصال الجهاز مره اخرى الى منزلك ارقام صيانة وايت ويل – وجود مهندسيين وفنيين متخصصين يقومون بالمجئ الى منزلك فور الاتصال بنا ويقوموا بتصليح جميع الاعطال الموجوده فى كل انواع الاجهزة الكهربائية مراكز صيانة وايت ويل – تصليح الاجزاء المعطلة باجزاء اخرى اصليه من الشركة الام صيانة وايت ويل مصر غسالات ملابس , ثلاجات , غسالات اطباق , مراوح , تكييفات , بوتوجازات , افران , مبردات مياة صيانة ثلاجات وايت ويل صيانة غسالات وايت ويل
 โดย... مركز صيان
20 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    This is a really good read for me, Must admit that you are one of the best bloggers I ever saw.Thanks for posting this informative article. septic tank replacement arlington
 โดย... Petersons
19 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    vashikaran for husband black magic specialist relationship problem solution best vashikaran specialist astrologer best tantrik other caste love marriage specialist baba muslim love vashikaran kala jadu vashikaran vashikaran for girl vashikaran for wife vashikaran mantra vashikaran specialist love marriage specialist get your love back divorce problem solution online vashikaran love problem solution husband wife problem solution vashikaran for boy family problem solution vashikaran specialist in delhi famous astrologer in India real vashikaran specialist shabar mantra specialist true vashikaran specialist vashikaran astrologer vashikaran baba vashikaran specialist near me vashikaran tantrik Love Problem Solution in Delhi Love Problem Solution in Mumbai Love Problem Solution in Bangalore Love Problem Solution in Pune Love Problem Solution in Hyderabad Love Problem Solution in Bhopal Love Problem Solution in Kolkata Love Problem Solution in Bhubaneswar Love Problem Solution in Guwahati Love Problem Solution in Lucknow convince parents for love marriage
 โดย... quicklovesoluton
17 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... quicklovesoluton
17 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1986
16 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... مركز صيان
15 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks a million and please keep up the effective work. tree assessments
 โดย... howav35480
13 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Black Magic For Girl
13 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    This blog provides a wonderful collection of music.I am truly impressed. polished concrete floors orlando
 โดย... Petersons
12 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1985
12 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    I’m eager to find the valuable information and for me this is the right place to get the good stuff. outdoor kitchen euless
 โดย... Petersons
12 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Love spells USA
11 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... True Magic Spells
11 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Good topic, this is going to help a lot of people get the whole concept metallic epoxy floor tampa
 โดย... Petersons
10 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for sharing their useful information Dua for love back Wazifa for love back Rishta todne ka wazifa Wazifa for girlfriend back
 โดย... wazifa love back
10 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1986
9 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
8 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    صيانة وايت ويل مركز صيانة وايت ويل توكيل صيانة وايت ويل خدمة صيانة وايت ويل ارقام صيانة وايت ويل مراكز صيانة وايت ويل صيانة وايت ويل مصر الصيانة جزءًا لا يتجزأ من عقد الصيانة لدينا للتأكد من أن خدمة الإصلاح تلبي جميع المتطلبات ذات الصلة، لنكون قادرين على اتخاذ المزيد من الإجراءات العلاجية إذا وعندما نرى أن هذا قد يكون مناسبًا على أساس تعقيبات العملاء.
 โดย... مركز صيان
7 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    https://updatemagellangps.com
 โดย... Magellan map update free download
7 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Nice Article, Keep it up! I really enjoyed your blog Thanks for sharing such an informative post. => Miracle Box
 โดย... Ahsan
6 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Watching Amazon Prime Video motion pictures on TV by means of Chrome cast Stage 1. Open the Amazon Prime Video application on your cell phone. At that point, select the film or arrangement you need to watch on TV from the administration index. Make sure to keep your telephone and Chrome cast associated with a similar Wi-Fi arrange. To begin the communicate, contact the gushing catch showed on the screen and select which gadget you need to interface with; Stage 2. The TV will show the message "Prepared to communicate"; Stage 3. Note that the gushing symbol will be loaded up with shading and not, at this point "straightforward". This demonstrates the association with the Chromecast was fruitful. Tap "Watch now" or pick an arrangement scene to play the video on TV; Stage 4. The video will begin playing on the TV and the Prime Video application will show speedy control settings. On the home screen, you can change the "play/stop", rewind and advance the video. Contact the three-speck symbol for additional choices. A menu with subjects to change the sound, caption or volume will show up on the screen; Stage 5. To separate, contact the gushing catch and select "Quit Broadcasting". www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv
 โดย... jessicaweir34
6 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Black Magic For Wife
5 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Great ....You have beautifully presented your thought in this blog post. I admire the time and effort you put into your blog and detailed information you offer. corrugated roof wilmington nc
 โดย...
5 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hi there, I just wanted to say thanks for this informative post, can you please allow me to post it on my blog? euless landscaping companies
 โดย... Petersons
5 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1982
5 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1987
5 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
5 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    صيانة وايت ويل طنطا مركز صيانة وايت ويل طنطا رقم صيانة وايت ويل طنطا صيانة ثلاجات وايت ويل طنطا صيانة غسالات وايت ويل طنطا يتم سؤال العميل عن احتياطات السلامة التي اتبعها الفني والعمالة المرافقة له خلال العمل
 โดย...
5 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
5 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    صيانة غسالات وايت ويل رقم صيانة غسالات وايت ويل مركز صيانة غسالات وايت ويل توكيل صيانة غسالات وايت ويل ارقام صيانة غسالات وايت ويل إن عملت الغسالة بدون تسخين فقد يكون السبب هو ضعف السخان، فيجب التأكد أن السخان يصله التيار، حيث أنه يمكن أن يوجد فصل
 โดย...
5 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    صيانة وايت ويل مركز صيانة وايت ويل توكيل صيانة وايت ويل خدمة صيانة وايت ويل ارقام صيانة وايت ويل مراكز صيانة وايت ويل صيانة وايت ويل مصر وعلى هذا نسعى في مركز صيانة ثلاجات وايت ويل أن نحقق للعميل التوعية الكاملة عند شراء الثلاجة جديدة أو التعامل معها ان كانت
 โดย... مركز صيان
5 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
4 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Love spells, Lost Love spells . Love spells Work Love spells That Work Immediately Luck Spells , luck charms Astrologer, Indian Vedic Astrology, Astrologer In Johannesburg gay love spells,lesibian love spells,Gay love spell fertility best love spells casters,imidiately love spells casters,love spell caster that work voodoo,voodoo love spells,voodoo spell that work casting spells in africa,casting spell in usa,casting spells in europe magic ring in south africa,magic ring that work first,magic ring in usa,magic ring work immediately traditional healer,best traditional healer in Africa,traditiona healing in Africa black magic spells,black magic that works ,black magic that working fast sandawana oil,skin oil, love ointment ,sandawana for women,sandawana for men Astrology,indian astrology, psychic spells,psychic reading in johannesburg,psychic reading in Usa,psychic reading in Africa love marriage,marriage spells in usa,relationship problems,marriage spells in Africa Divorce spells,make him devorce you,divorce spell in Usa divorce,stop divorce spell in usa get your lover back,get him today,bring back your love in usa,bring back your lover in Africa love attraction spells,attraction spell,love binding spells lottery spells, lottery spell in Usa money spells that work,money spells that work fast love spells for money,money spells for you palm reading,spells black magic spells wiccan love,Honey jar love spells spells casting, love spell caster,spell caster,casting African magic spells dark magic, black magic spell best love binding,best love spells caster powerful spell,powerful spell caster today.best powerful spells immidiately love spell,love spells that work for you success spells in usa,Achievement spell spells,voodoo,psychic spells,spells that works binding spells,best love spells,spell casting online
 โดย... london love spells
4 มิถุนายน 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702