๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ถือศีลกินเจ
ช่วงเวลา
การถือศีลกินเจของชาวตรังตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ๙ ค่ำ เดือน ๙ ของจีน (ตรงกับเดือน ๑๑ ของไทย ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมทุกปี) โรงศาลเจ้าทุกโรงจะกำหนดการกินเจพร้อมกัน การประกอบพิธีกรรมจะใช้สถานที่บริเวณโรงศาลเจ้าของแต่ละแห่ง

ความสำคัญ
พิธีถือศีลกินเจจะเป็นพิธีที่มีความสำคัญดังนี้
๑. เป็นการบำเพ็ญศีล สมาทานกินเจ บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้ เป็นการละเว้นการทำบาป ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รักษาศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์ งดการเที่ยวเตร่ ไม่ดื่มของมึนเมา ผู้ศรัทธาที่กินเจจะสวมเสื้อผ้าสีขาวและสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิต ขอพรให้ตนเองและครอบครัว
๒. เป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าความชั่วร้าย โรคภัยไข้เจ็บให้ออกไปจากตัวผู้ที่ถือศีลกินเจ
๓. เกิดความสามัคคีในหมู่ผู้ที่ศรัทธาที่เข้าร่วมพิธีถือศีลกินเจ ต่างก็ยิ้มแย้มเป็นมิตรมีไมตรีต่อกัน มีการบริจาคทรัพย์สำหรับเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในโรงครัว เพื่อให้มีอาหารเพียงพอ มีอาสาสมัครมาช่วยงานทำงานครัวเป็นจำนวนมาก

พิธีกรรม
ประเพณีถือศีลกินเจเป็นประเพณีที่มีการผสมผสานของลัทธิความเชื่อต่าง ๆ หลายลัทธิ ได้แก่ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื่อ ลัทธิการนับถือเทวะ และพุทธศาสนานิกายมหายาน
การประกอบพิธีกรรม
๑. ก่อนพิธีหนึ่งวัน จะมีการทำความสะอาดศาลเจ้า รมกำยาน ไม้หอม และยกเสาธงเต๊งโก ไว้หน้าศาล เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของเจ้า พอถึงเวลาเที่ยงคืนจะประกอบพิธีอัญเชิญยกอ๋องฮ่องเต้ และกิวอ๋องไตเต้มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับแขวนตะเกียงน้ำ ๙ ดวง ซึ่งหมายถึงดวงวิญาณขององค์กิวอ๋องไตเต้ เป็นอันว่าพิธีกินเจได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังจากพิธีรับเจ้าเข้ามาเป็นประธานในศาลแล้ว ก็จะทำพิธีวางกำลังทหารรักษาการณ์ตามทิศต่าง ๆ
๒. การเตรียมการกินเจ ผู้ศรัทธาที่จะร่วมถิอศีลกินเจจะทำความสะอาดภาชนะเครื่องใช้ในการประกอบอาหารให้สะอาดหมดกลิ่นคาว จัดแยกเครื่องใช้ไว้เฉพาะไม่ปะปนกับเครื่องใช้ทั่วไป บางบ้านจะนำภาชนะชุดใหม่มาประกอบอาหารและใส่อาหารเจ บางบ้านจะรับอาหารจากโรงปรุงของศาลเจ้า
๓. พิธีกรรมตลอด ๙ วัน ของการกินเจ มีดังนี้
๓.๑ พิธีบูชาเจ้า ทำในวันแรก บูชาด้วยเครื่องเซ่นต่าง ๆ ทั้งที่ศาลเจ้า และที่บ้านของผู้ที่กินเจ เมื่อกินเจครบสามวัน ถือว่าผู้กินเจได้ชำระร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ได้สะอาดบริสุทธิ์
๓.๒ พิธีโขกุ้น เป็นพิธีเลี้ยงทหารที่รักษาการณ์ตามทิศต่าง ๆ จะทำพิธีในวัน ๓ ค่ำ ๖ ค่ำ และ ๙ ค่ำ มีอาหารและเหล้าเซ่นสังเวยเลี้ยงทหาร
๓.๓ พิธีซ้องเก็ง เป็นพิธีการสวดมนต์ พิธีนี้จะเริ่มตั้งแต่องค์กิวอ๋องไตเต้ เข้ามาประทับในศาลและจะกระทำกันทุก ๆ วันวันละ ๒ ครั้ง ในตอนเช้าและตอนค่ำ
๓.๔ พิธีบูชาดาว จะทำในคืนวัน ๗ ค่ำเพื่อขอความคุ้มครองให้แก่ผู้กินเจ ในพิธีบูชาดาว จะมีการแจกฮู้ (กระดาษยันต์) เพื่อคุ้มครองผู้กินเจ
๓.๕ พิธีแห่เจ้า (ออกเที่ยว) เป็นพิธีที่เจ้าทั้งหมดออกเยี่ยมลูกหลานตามบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและปัดเป่าความชั่วร้าย ศาลเจ้าแต่ละโรงจะออกเยี่ยมไม่พร้อมกัน พิธีนี้จะจัดเป็นริ้วขบวน แห่แหนไปตามถนนสายต่าง ๆ บรรดาชาวบ้านที่จะศรัทธาจะตั้งโต๊ะเครื่องเซ่นไหว้ไว้รับพระและจุดประทัดเมื่อขบวนผ่าน เจ้าองค์ที่เข้าประทับทรงจะแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารโดยใช้ของมีคม เหล็กแหลม ทิ่มแทงตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
๓.๖ พิธีลุยไฟ เพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ของเจ้า จึงมีการก่อกองไฟให้เป็นถ่านแดงระอุร้อน เจ้าที่เข้าประทับคนทรงจะเข้าไปวิ่งลุยผ่านกองไฟ เพื่อแสดงให้เห็นความบริสุทธิ์และอิทธิฤทธิ์ ผู้ที่ถือศีลกินเจก็จะเข้าไปลุยไฟด้วยเพื่อให้ไฟทิพย์ชำระร่างกายให้บริสุทธิ์
๓.๗ พิธีส่งพระ ทำกันในวันสุดท้ายของการกินเจ พิธีนี้แบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือภาคกลางวันจะส่งเทวดาเง็กเซียนฮ่องเต้ ซึ่งทำกันที่เสาธง และภาคกลางคืนจะส่งองค์กิวอ๋องไตเต้ ซึ่งจะทำกันตอนเที่ยงคืน โดยผู้กินเจจะเดินไปส่งกันที่ฝั่งน้ำเพราะเจ้าจะกลับสวรรค์ทางทะเล และทันทีที่คณะส่งเจ้าออกพ้นประตูศาลไฟทุกดวงจะต้องดับสนิท แล้วปิดประตูใหญ่ รุ่งขึ้นจะลดเสาธง เรียกทหารพร้อมกับเลี้ยงทหารและส่งกลับ เสร็จแล้วก็เปิดประตูใหญ่เมื่อได้ฤกษ์ตามวัน/เวลาที่เจ้าสั่งไว้

สาระ
พิธีกินเจ เป็นพิธีที่แสดงออกถึงการละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และเว้นอบายมุขทั้งหมด และเป็นพิธีก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่สมาชิกที่มาร่วมพิธี
 
พิธีกินเจเชื่อกันว่าเริ่มขึ้นที่ประเทศจีน ชาวเมืองทั้งหลายในประเทศจีนประกอบพิธีกินเจขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติอีกทั้งเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และระลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ตนเคารพให้ช่วยปกป้องคุ้มครองด้วย ชาวจีนในตรังจึงจัดพิธีกรรมกินผักเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ประเพณีกินเจในจังหวัดพังงา เริ่มขึ้นในการทำพิธีกินเจ ผู้คนที่ร่วมพิธีจะล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบอาหารจนสะอาดหมดกลิ่นคาว บ้างก็ใช้ภาชนะชุดใหม่ในการประกอบอาหารหรือใส่อาหารผัก บ้างก็ไปรับประทานอาหารที่โรงครัว ในช่วงกินผักนี้ผู้ที่เคร่งครัดในพิธีจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวตลอดทั้ง ๙ วัน โรงครัวของศาลเจ้าจะรับภาระหนักมากในเรื่องการประกอบอาหารให้กับผู้ที่ร่วมกินผัก ผู้ใดที่ประสงค์จะรับอาหารจากศาลเจ้าต้องไปลงชื่อแจ้งความประสงค์บอกจำนวนบุคคลในบ้านที่ร่วมกินผัก และจำนวนวัน เพื่อว่าโรงครัวจะได้จัดเตรียมอาหารได้เพียงพอ เมื่อถึงเวลาอาหารจะนำปิ่นโตตักอาหารไปรับประทานที่บ้าน และเนื่องจากจำนวนของผู้ร่วมกินผักมีมากทางโรงครัวจึงต้องหาอาสาสมัครมาช่วยงานครัวเป็นจำนวนมาก สำหรับอาหารและค่าใช้จ่ายในโรงครัวนั้นได้รับบริจาคจากผู้มีใจศรัทธา และบุคคลทั่วไป และจากผู้เข้าร่วมกินเจ
อาหารที่โรงครัว จัดทำมีทั้งผัด แกงจืด และแกงเผ็ด ซึ่งปราศจากไข่ และเนื้อสัตว์ นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ ศาลเจ้าก็จะมีแม่ค้าทำอาหารผักนานาชนิดมาจำหน่าย
การประกอบพิธีสำคัญ ๆ ในช่วง ๙ วันนี้ จะมีการทรงเจ้าโดยอัญเชิญเจ้าต่าง ๆ มาประทับทรงในร่างของม้าทรงนั้น คือผู้ที่ชะตากำลังจะดับ ก็จะเข้าร่างประทับทรง เพื่อต่ออายุให้ หรือบุคคลที่เหมาะสม และสมัครใจจะเป็นม้าทรง เจ้าก็จะเข้าประทับทรงเช่นกัน
ในระยะที่มีการประกอบพิธีต่างๆ หรือในกรณีที่มีการแห่ขบวนไปม้าทรงจะแสดงอิทธิฤกษ์ ฟาดฟันอาวุธไปตามร่างกายของตนเอง บ้างเอาเหล็กแหลมทิ่มแทงลิ้น แก้ม แขน ขา มีการขึ้นบันได มีดแหลมคมก็มิได้ปรากฏบาดแผลให้เห็นเลย ภาษาที่ม้าทรงพูดขณะที่เจ้าประทับทรงก็เป็นภาษาจีนตลอด ถึงแม้ตัวม้าทรงเองจะไม่เคยรู้เรื่องภาษาจีนเลยก็ตาม
การที่ม้าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ถือกันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้แก่ผู้ที่กินผัก โดยพระเป็นผู้รับเคราะห์เสียเอง ในระหว่างการประกอบพิธีต่าง ๆ จะมีการประโคมด้วยกลอง เสียงอึกทึกมาก มีการซื้อหาประทัดเพื่อนำมาจุดในระยะของการประกอบพิธีกันมากมาย  1 2 3    หน้าถัดไป >

    www.macafee.com activate With the help of this site you can easily download, install, and activate the Macafee antivirus. Macafee offers antivirus products for both consumer and enterprise.
 โดย... Jacob william
18 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    مقالات مركز صيانة سامسونج مقالات مركز صيانة ال جى مقالات مركز صيانة شارب مقالات مركز صيانة دايو مقالات مركز صيانة كريازى مقالات مركز صيانة ادميرال مقالات مركز صيانة اريستون مقالات مركز صيانة بيكو مقالات مركز صيانة الاسكا مقالات مركز صيانة بوش مقالات مركز صيانة كرافت مقالات مركز صيانة كاريير مقالات مركز صيانة فريجيدير مقالات مركز صيانة جنرال الكتريك مقالات مركز صيانة جليم جاز مقالات مركز صيانة هايسنس مقالات مركز صيانة ايديال مقالات مركز صيانة اندست مقالات مركز صيانة كليفينتور مقالات مركز صيانة ماجيك شيف مقالات مركز صيانة فليبس مقالات مركز صيانة سيمنس مقالات مركز صيانة سانيو مقالات مركز صيانة باور مقالات مركز صيانة تكنور جاز مقالات مركز صيانة توشيبا مقالات مركز صيانة ترين مقالات مركز صيانة يونيون اير مقالات مركز صيانة يونيفرسال مقالات مركز صيانة ويرلبول مقالات مركز صيانة وايت بوينت مقالات مركز صيانة وايت وستنجهاوس مقالات مركز صيانة وايت ويل مقالات مركز صيانة يورك مقالات مركز صيانة زانوسى مقالات مركز صيانة باساب مقالات مركز صيانة كولدير مقالات مركز صيانة فريش مقالات مركز صيانة هوت بوينت مقالات مركز صيانة وايت ليبل مقالات مركز صيانة ميتاج مقالات مركز صيانة ميديا مقالات مركز صيانة ايه اي جي مقالات مركز صيانة امريكول مقالات مركز صيانة فاجور مقالات مركز صيانة الكتروستار مقالات مركز صيانة جولدي مقالات مركز صيانة جيبسون مقالات مركز صيانة هوفر مقالات مركز صيانة سوني مقالات مركز صيانة كيرا مقالات مركز صيانة جاك مقالات مركز صيانة سيلتال مقالات مركز صيانة ناشيونال مقالات مركز صيانة بينك مقالات مركز صيانة كنمور مقالات مركز صيانة باناسونيك مقالات مركز صيانة كينوود مقالات مركز صيانة هيتاشي مقالات مركز صيانة الكترولوكس مقالات مركز صيانة بريما مقالات مركز صيانة فيلكو مقالات مركز صيانة البا مقالات مركز صيانة طومسون مقالات مركز صيانة جورنجى مقالات مركز صيانة نورج
 โดย... مركز صيان
17 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 

 


    Everything you find in this world is limited, food, water, land. But Delhi Escorts gives you all services and quality unlimited. You can have unlimited fun with beautiful girls from Escorts in Delhi. And Unlimited Bar can do any restriction on you. Delhi escorts , Escorts in Delhi , Independent Escorts in Delhi , Delhi Call girls , High profile escorts in Delhi , Housewife Escorts in Delhi , Delhi Russian Escorts , Delhi College Girls Escorts , Dwarka Escorts , Aerocity Escorts , Noida Escorts ,
 โดย... Delhi escorts
16 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Greatful stuffs i have found in lat two days over here, thanks a lot dude. http://www.ruchichadda.com/delhi-escorts-real-instagram-photo.html
 โดย... Delhi escorts
16 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Right here is exactly how AdvertSuite is going to have you making financial institution as early as today GET NOW: https://jvz6.com/c/988193/335011 FREE VIDEO REVEALING YOU HOW TO SEE EVERY PROFITABLE FB AD ON THE PLANET & INSTANTLY REPLICATE THE SUCCESSFUL ONES PROMPTLY IN ANY NICHE Enabling YOU to make money BIG without costs ANY loan testing ads that do not work. Why FB Advertisements & AdvertSuite AdvertSuite is the initial and biggest software program of it's kind to guarantee you run FB advertisements that make you loan right out eviction-- it's that simple. Facebook, the globes biggest social network with the leading on-line traffic generation method, FB Advertisements. Begin Creating WINNING Advertisements instantaneously by finding reproducing what currently services the # 1 way to earn money with FB with Advertsuite. AdvertSuite is the very first as well as biggest software of it's kind to guarantee you run FB ads that make you cash right out eviction-- it's that straightforward. ADVERTSUITE allows you to: See all current real-time as well as previous FB ads that are VICTORS in any specific niche See some of their targeting nations, team age, marriage condition etc. See EXACLTY where the ad website traffic of the winners is being sent Duplicate the victors for my company So It made me believe. What happens if I could Develop a software application that shows ALL the FB ads worldwide, the engaged audience of the most SUCCESSFUL advertisements & the specific touchdown web page so I can replicate and bank on the winners promptly? LOCAL ADVERTISING AND MARKETING & Offline business Need even more customers for your or your customers store? Use Advertsuite to see the winning ads for any type of local business specific niche on the planet in secs. Look domain, a key phrase or a follower web page and be revealed the winners quickly to reproduce for your or your customers organisation in secs. Internet marketing, channel & lead generation ads Use Advertsuite to search ALL the fb advertisements going to a click funnels, lead web pages or decide in offer in seconds - be shown the involved demographics as well as landing page, duplicate as well as BANK. Shopping Domination Advertsuite adjustments the game for those doing ecommerce or intending to start. Search ALL Fb advertisements mosting likely to any kind of shopify, magento or woocommerce store in secs to find the most trending products, engaged target market and channel to duplicate and bank on promptly. List Building Dominance Advertsuite enables you to grow your email checklist FAST by showing you the precise ads, funnels as well as target market members of ANY advertiser, key words or domain name, enabling you to duplicate as well as expand your email list instantaneously. Many of these will certainly come to be upgrades - yet if you grab it currently you obtain EVERYTHING bellow. Here is just how AdvertSuite is mosting likely to have you making bank as very early as today GET NOW
 โดย... Muhlbach Am Hochkonig
15 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    hai free casino
 โดย... 1976
15 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Danish Singh
13 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
12 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    If you are interested in an advanced Mobile Repairing Institute in Delhi you can any time contact us to get more details on the course and take other information like fee and other details? digital marketing institute in noida digital marketing course in ghaziabad digital marketing institute in Delhi
 โดย... Digital Marketing Course In Ghaziabad
11 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    nij vegas world slots
 โดย... 1986
9 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1976
9 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hp Support Assistant Hp Support Assistant Download Hp printer tech support phone number Hp Printer Customer Service If you face any difficulties or problem with your HP printer, laptop, call HP Printer Assistant for instantly connect with the Hp printer support experts. Get Hp Support Assistant with the Link hp.com/support provides Hp customer Service to all the HP customers. http://hpprinterassistant.support/ Hp Printer Assistant Hp Printer Support Hp Support www.hp.com/support
 โดย... Hp Printer Support
9 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 

 


    Hp Printer Assistant Scan Hp Support Assistant Hp support assistant download Hp printer assistant windows 10 Hp Printer Assistant Download Application for Troubleshooting All Technical Issues and Fix all Hp Printer Problems like Paper Jam, Printer Don't Print, etc with the help of Hp Support Assistant Get Hp printer Tech support phone number with the Link hp.com/support provides, Hp Printer Support is Available 24/7. http://hpprinterassistant.us/ Hp Printer Assistant Hp Printer Assistant Software Hp Printer Support www.hp.com/support Hp Assistant Hp Printer Tech Support Hp Support
 โดย... Hp Support
9 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Webroot.com/Safe www.Webroot.com/secure Geek Squad Tech Support Get Advanced Webroot SecureAnywhere Security Software from the link webroot.com/safe Or Get In Touch with Webroot Support http://webrootsafe-com.com/ www.Webroot.com/Safe Download www.Webroot.com/Safe www.Webroot.com -Safe Webroot geek squad download
 โดย... Webroot Safe
9 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    www.Webroot.com/Safe Download www.Webroot.com/Safe www.Webroot.com -Safe Having Problem In Installing Your Webroot Antivirus with link webroot.com/safe Don't Worry And Call Our Webroot Tech Expert To Get Instant Support. http://webrootsafecom.us/ Webroot.com/Safe Webroot.com/Safe Download Geek Squad Tech Support
 โดย... Webroot.com/safe
9 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    the AVG antivirus anywhere anytime. When you visit www.avg.com/retail , it asks you to activate your AVG account by entering the 25-digit alphanumeric product key. https://www.us-avg.com/retail www.us-avg.com/retail
 โดย... Hebron
5 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Webroot safe (Ultimate security) Download at www.webroot.com/safe ,a superb lightweight and super fast internet security is just one click away.Webroot is the next generation security provider to safeguard businesses and consumers in the IT world.Webroot services are global across North America, Europe and the Asia Pacific.Webroot security package is simple to setup & install at www.webroot.com/safe . Simply find 20-character alpha-numeric code that is written on the backside of the retail card.
 โดย... www.webroot.com/safe
4 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Is it true that you Breakup problem solution are experiencing an adoration issue? On the off chance that you are experiencing an adoration issue and are not ready to escape this issue, your sweetheart can't return to you. You attempted everything exceptLove Breakup problem solution shehttp://www.powerfulloveexpert.in/breakup-problem-solution.html
 โดย... Breakup problem solution
3 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    cc7a humortadela viagra generico http://viagraiiqwlk.com/ - buy generic viagra generic viagra online viagra prescriptions phoenix
 โดย... 1980
3 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    If you are looking for digital marketing course in Noida, digiperform is best to join. The Asuia's leading digital marketing training institute. For detail visit: https://digiperform.com/digital-marketing-course-in-noida/
 โดย... Manju rai
28 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Get best deal and mega offer on products from coupon deal site.
 โดย...
28 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Get any kind of product from online with saving at amazon.
 โดย... willis
28 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 

 


    Its uses are constrained contrasted with different metals. In TIG welding the tungsten is made into a non best 220v mig welder consumable cathode that is utilized to make the circular segment for TIG welding. Commonplace different uses for tungsten are in lights, warming components, and rocket motors.
 โดย... toolsspeak
27 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    I enjoy what you guys are up too. This type of clever work and exposure! Keep up the very good works guys I've incorporated you guys to blogroll. Nye Hamburger Tr๘je
 โดย... 1987
27 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for finally writing about >_ :  __(
 โดย... 1980
27 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hi I’m liked the theme of this website post . Tech Trainers is one of the leading provider of IT online trainings. selenium online training selenium training manual testing tutorial software testing course learn software testing
 โดย... salman23
26 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    http://furosemide.wtf/ - furosemide
 โดย... 1983
21 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... BluePrint
20 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    weaning off duloxetine http://duloxetinecymbaltdfr.com/ - cymbalta withdrawal symptoms mayo clinic duloxetine 60 mg long term side effects of cymbalta duloxetine hcl dr 30 mg http://duloxetinecymbaltdfr.com/
 โดย... 1980
19 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... BluePrint
16 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft Office Setup is the complete suite of Microsoft limit programming as office.com/setup it joins a variety of jobs, servers, and affiliations like PowerPoint, Excel, Word, Outlook, Publisher, OneNote, and Access.
 โดย... office.com/setup
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft Office suite contains reliably used ventures and organizations. office.com/setup The most used tasks of Microsoft Office are Word, a word taking care of program, Excel, a spreadsheet program, PowerPoint, a presentation maker, and Access, a database application.
 โดย... office.com/setup
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Mcafee.com/activate- Find the easy way to download, mcafee.com/activate install and activate McAfee Antivirus, type the 25-digit product key at www.mcafee.com/activate. Protect your PC from virus, spam, spyware, and malware. McAfee provides the latest antivirus software, spyware removal and internet security for your home or home office.
 โดย... www.mcafee.com/activate
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Antivirus is the need of PCs that makes them ailment free and we are going to give you full help to get the best antivirus showed in your PCs and workstations. Download norton.com/setup store up with us today.
 โดย... norton.com/setup
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    If customer needs to use the Office setup on the web, by then open the web program you are using on your system and visitoffice.com/setup today.
 โดย... office.com/setup
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    AncestryDNA is the newest DNA test which helps you find genetic relatives and expand your genealogy research. Order your DNA test kit today. ancestrydna.com/activate is an easy-to-use tool for exploring your background. If you have an Ancestry family tree, the service can even find relatives among the 5 million DNA profiles it has already collected.
 โดย... ancestrydna.com/activate
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    AncestryDNA is the most up to date DNA test which causes you find hereditary relatives and extend your family history examine. ancestrydna.com/activate Request your DNA test unit today.
 โดย... ancestrydna.com/activate
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    AMC is an American pay television channel that is owned flagship property of AMC Networks. The channel's programming, similar to that of FXM, primarily consists of theatrically released films, along with a limited amount of original programming. You can enjoy the AMC channel features by signing up at amc.com/activate & enter the AMC activation code.
 โดย... AMC activation
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    A window is a graphical interface component used to show the substance of an application for the client to see and communicate with.For help download a activate windows 10
 โดย... activate windows 10
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    A window is a graphical interface part used to demonstrate the substance of an application for the customer to see and speak with. activate windows To activate windows activation and for more details click here.
 โดย... activate windows
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Activate activate roku, go to http://www.roku.com/link account enter Roku com link code displayed on Roku TV. My roku com link not working use new Roku code
 โดย... activate ROKU
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Well ordered guide how to download,install and initiate your MS Office 365, Office 2016,etc.activate office 2016 product key on any gadget. In the event that you have discover any issue in making your Office account, at that point visit this site certainly causes you.
 โดย... activate office 2016 product key
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    office setup is the best software which is widely used in globe .It is a powerful service that helps you unleash your best ideas , get things done, and stay connected on the go.for more details visit:activate office 2016
 โดย... activate office 2016
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Ms Office suite offers a wide selection of products but to access a licensed version, you must have Office product key.After you exceed the free trial period, it becomes mandatory to purchase an Office setup product key. Get office setup here activate office
 โดย... activate office
12 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Ambulance Service in Patna provide Best services in hajipur, Muzaffarpur, Darbhanga, Samastipur, Mumbai at low cost.Private, air, AC, Road, Oxygen service in Bihar.ICU, Ground, Domestic, Critical, Cardiac, Funeral, Coffin, emergency, accidental care, dead body packing, rail, train faciliy available. Patna Ambulance Patna Ambulance service Ambulance in Patna Ambulance service in Patna Best Ambulance service in Patna Icu Ambulance in Patna PMCH Ambulance igims Ambulance paras ambulance patna aiims ambulance Ambulance Number Ambulance Number in Patna
 โดย... patna
11 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for sharing this useful information, I will regularly follow your blog kindlyshare more blog daily basic..
 โดย... http://officeexperttoday.com
7 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for sharing this useful information, I will regularly follow your blog kindlyshare more blog daily basic.. http://officeexperttoday.com http://office-office.org/
 โดย... JTGUN
7 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1984
7 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    zithromax
 โดย... 1977
5 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding something entirely, however this paragraph offers nice understanding even. leicester city drakter med trykk JeroldWal more > GloriaCot
 โดย... 1979
4 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Get the best saving method to save money on top products and stores.
 โดย... Bhai
3 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Best or Top Printer,PC,Computer,Laptop,Desktop,CCTV,Biometric,AC,Networking,scanners,Accessories,Attendence system,Home Automation Services or repair in Patna Bihar-replacement Services in patna/bihar. https://www.suntechtechnology.com/ laptop repair service in patna Laptop replacement Service in patna Computer repair service in patna Computer replacement Service in patna LCD monitor repair in patna Desktop replacement in patna desktop repair service in patna pc repair service in patna Cctv camera Repair in patna Cctv installment in patna Cctv camera Repair in Bihar Cctv camera replacement in Bihar Dvr Repair in patna CCTV maintenance in patna Biometric Installation in patna Printer Repair service in patna Printer replacement in patna Printer replacement service in patna Ivano- frankivsk national medical university, Black Sea National Medical University, Odessa national medical university, International Academy of ecology and medicine, Zaporozhye State medical university, Kyiv national medical university, Bukovinian state medical university, Ternopil state medical university, Crimea state medical university, Sumy state medical university, V. N karazin Kharkiv state medical university, Kharkiv national medical university, Uzhhorod national medical university
 โดย... Laptop repair service in Patna
31 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... air jordan 32 sample prototype melo
30 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Download office instruments without putting any endeavors. We are prepared to give you complete help till the finishing of the establishment procedure Step by step guidelines to introduce in your PC. For any assistance office/setup Call us and we are here to support you.
 โดย... hardeep
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    norton help to guarantee your devices against antiviruses and offer security to customer and giving identity and contraption confirmation to your related life. visit : norton setup for more details.
 โดย... hardeep
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Download office tools without putting any efforts. We are ready to give you complete help till the completion of the installation process.Step by step instructions to install office 365 in your computer. For any help office setup Call us and we are here to help you.
 โดย... hardeep
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Download office apparatuses without putting any endeavors.We are prepared to give you complete help till the culmination of the establishment procedure. Well ordered guidelines to introduce setup office in your PC. For any assistance office.com/setup Call us and we are here to support you.
 โดย... hardeep
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Roku gives the least troublesome approach to manage stream redirection to your TV. On your terms roku code link With innumerable channels to scrutinize.
 โดย... hardeep
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    This is least troublesome approach to manage stream actuation to your TV. On your terms. Wit h an extensive number of accessible channels to research for more details.visit: roku.com/link today.
 โดย... hardeep
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Start Roku.com/interface, go to activate roku code account enter Roku com associate code appeared on Roku TV. My roku com interface not working use new Roku code
 โดย... hardeep
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Roku gives the least troublesome way to deal with stream redirection to your TV. On your terms Activation Roku Code Link With countless channels to peruse.
 โดย... hardeep
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    This is least troublesome way to deal with stream incitement to your TV. On your terms. With a considerable number of available channels to investigate for more details.visit: activate my roku code today.
 โดย... hardeep
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Initiate Roku.com/interface, go to roku activation link code account enter Roku com connect code showed on Roku TV. My roku com interface not working utilize new Roku code
 โดย...
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Roku gives the least difficult approach to stream diversion to your TV. On your terms roku link enter activation code With a huge number of accessible channels to browse.
 โดย... hardeep
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    This is least difficult approach to stream stimulation to your TV. On your terms. With a great many accessible channels to look over for more details.visit: roku link code today.
 โดย... hardeep
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... delhi
25 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Istikhara Dua For Love
 โดย... islamicistikhara
24 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Ends with every kind of problem that brings happiness to your face; Pandit Viswanath vashikaran specialist in all over world http://www.powerfulloveexpert.in/vashikaran-specialist.html
 โดย... http://www.powerfulloveexpert.in
23 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    I saw some significant articles you transferred here. Great and splendid blog, much appreciated. http://www.jaskaur.in/about.html
 โดย... Delhi escorts
22 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Check out the easiest steps to download, install, activate and reinstall the Norton setup using the Norton setup
 โดย... shruti
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Experience Unmatched Technical Assistance 24/7 We will help you in Online System Tune-up, PC Repair, Gadget Repair, Malware and Antivirus Protection from our professional geek squad support
 โดย... shruti
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Lenovo datacenter Support Home – learn about your datacenter device, troubleshoot, check warranty, order or repair status, upgrade software or contact us lenovo driver download
 โดย... shruti
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Sometimes you need some help to get the best out of your HP products. hp support printers created these videos to help answer questions, troubleshoot problems, and even give you some expert tips on your HP Products.
 โดย... shruti
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Get exceptional assistance via dell technical support Dell is one of the best-in-class brands in the world today. It has boasted a variety of printers which makes this brand one of a kind as we have inkjet printer, laser printer and many more which are also the necessities of the advanced technology.
 โดย... shruti
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Exceptional technical assistance for setting up office 365 in your computer or laptop.just give us a call on our number and we are ready to give you the best help microsoft office product key click here for more details.
 โดย... shruti
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Try office setup which is very easy to install, download and redeem. Use of it is also simple and the user can learn the use of it easily. Online Support&help option is also available in all application which provides an instant guideline.
 โดย... shruti
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft Office has required the removal of the previously installed version of your Office product on the device or system office my account click here for more details.
 โดย... shruti
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


     To get started with your Microsoft Office Installation you must need valid office setup & visit here to get with it office setup install
 โดย... shruti
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    office setup is the best software which is widely used in globe .It is a powerful service that helps you unleash your best ideas , get things done, and stay connected office install click here for details.
 โดย... shruti
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    It is a family of client software, server software and services through this you can create professsional looking documents , charts , calculations, reports, and presentation in high speed and accuracy www.google.com/flights if you want to install it then visit our site.
 โดย... shruti
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702