๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      สกู๊ปเมืองตรัง
จำนวนผู้อ่าน 1 คน

เปิดแผนแม่บท "เที่ยวตรังอย่างยั่งยืน" ตามความร่วมมือไทย-สวีเดน

เปิดแผนแม่บท "เที่ยวตรังอย่างยั่งยืน" ตามความร่วมมือไทย-สวีเดน

รายงานโดย จิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์

จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันที่มีมรดกการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งเกาะแก่งที่สวยงาม แนวปะการังตลอดชายฝั่ง ชายหาด ป่าชายเลน ภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวครึ้ม เถื่อนถ้ำและน้ำตก ยังไม่รวมความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีที่คงเอกลักษณ์ปักษ์ใต้มาช้านาน

ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้วางวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดภายใต้สโลแกน "สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พัฒนาการเกษตรสู่สากล" มีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวถึง 15% ในปี 2550 นั่นหมายถึงรายได้ที่หลั่งไหลเข้ามาจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ในพื้นที่ ตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต่างขานรับยุทธศาสตร์ เพราะผลประโยชน์และรายได้จากการท่องเที่ยวจะเข้าสู่ท้องถิ่นโดยตรง อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดและท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น ดังนั้น อปท.จึงให้ความสำคัญกับบทบาทการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในระยะยาวด้วยเช่นกัน


ล่าสุด เทศบาลนครตรัง โดย ชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรี เทศบาลนครตรัง ได้ร่วมกับองค์กรความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศสวีเดน (ซีด้า) ทำโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ "โครงการความร่วมมือไทยสวีเดนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดตรัง" โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดทํานโยบายและแผนแม่บท ด้วยความร่วมมือระยะยาวระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยว ชุมชนและประชาคม รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ภายใต้กรอบ ความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการ 21

นายชาลีกล่าวว่า เทศบาลกับซีด้าเห็นพ้องต้องกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรของธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวตรัง ส่งเสริมการพัฒนาฐานทรัพยากร คน ธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับจุดหมายปลายทางของแหล่งท่องเที่ยว

"จังหวัดตรังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว ทั้งสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมยังไม่ถูกทําลาย ผู้นำและผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจึงปรารถนาที่จะพัฒนาจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ และปกป้องสมบัติทางธรรมชาติ-วัฒนธรรม แต่ปัจจุบันยังมีจุดด้อย คือ ขาดการจัดการที่เหมาะสม ขาดองค์กรนําระดับจังหวัด ที่จะบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชนและประชาคม, ยังมีความเสี่ยงหลายจากผลกระทบด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจที่อาจเกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ออกไป แทนที่จะสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ความท้าทายของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ สร้างผลประโยชน์สุทธิเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด


"การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้มีการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกฎระเบียบและเครื่องมือส่งเสริมและควบคุมที่เข้มแข็งตามองค์ประกอบหลัก 5 ประการ คือ เคารพขีดจํากัดของสถานที่, ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น, สร้างผลประโยชน์แก่ประชาชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาเยือน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดตรังในอนาคต โดยมุ่งการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ พิจารณาขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับด้านสิ่งแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ การจัดทําแผนการใช้ที่ดิน แบ่งเขต จําแนกพื้นที่เพื่อจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามศักยภาพ พร้อมๆ กับกําหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าไปดําเนินกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวทะเลตรังแบบบูรณาการกับหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลฝั่งอันดามัน รวมถึงเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคใต้

"ขณะนี้ได้จัดแผนแม่บท กําหนดยุทธศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วยเขตและพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมและโปรแกรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่พักยั่งยืน สินค้าใหม่ด้านการท่องเที่ยว ข้อมูล การบริการและทักษะต่างๆ การพัฒนาการตลาดและสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

ความร่วมมือจากแผนแม่บทเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดตรัง ถือเป็นแผนการตลาดเชิงรุกเพื่อเพื่อเป็นสวรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต"


ที่มา : http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01pro40250150&day=2007/01/25

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702